Maidir linn

Tá Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ina ceannródaí in ardoideachas teicneolaíochta agus gairmiúil le hos cionn céad fiche bliain. Freagraíonn sí do riachtanais athraitheacha tionscail, gairmeacha agus na sochaí; glacann sí le héagsúlacht, spreagann sí fiontraíocht agus cuireann sí deiseanna dul chun cinn ar fáil do mhic léinn ag céimeanna éagsúla ina ngairm.

Tá na scoileanna i gColáiste na nEalaíon agus na Turasóireachta chun tosaigh maidir le roinnt de na gairmeacha is nuaí a fhorbairt cosúil le cumarsáid, na meáin dhigiteacha chruthaitheacha, dearadh, iriseoireacht agus turasóireacht; agus leanann siad ag déanamh athruithe ar dhisciplíní mar na healaíona cócaireachta, drámaíocht, mínealaín, teangacha, dlí, eolaíochtaí sóisialta agus ceol. Ní raibh an oiread ag freastal ar an gColáiste riamh is atá faoi láthair agus iad ag tabhairt faoi raon leathan cláir teastais, máistreachta, dochtúireachta agus iardhochtúireachta.  Tá cleachtas gairmiúil i gcroílár ghníomhaíochtaí an Choláiste agus tá tábhacht mhór le taighde agus le gníomhaíocht scolártha in obair an Choláiste– lena n-áirítear Scoil Chéimithe na nEalaíon Cruthaitheach agus na Meán (GradCAM). Tá beartas bríomhar i bhfeidhm i dtaobh comhpháirteachas tionscail agus gairmiúil agus naisc a chruthú le pobail d'fhonn rochtain ar oideachas a fheabhsú.

Is é an Coláiste an chéad choláiste de chuid ITBÁC a d'athlonnaigh chuig an gcampas nua i nGráinseach Ghormáin agus chuir an fhoireann agus na mic léinn ealaíne, dearaidh, grianghrafadóireachta agus na n-eolaíochtaí sóisialta tús lena gcuid staidéir ann i mí Mheán Fómhair 2014. Leanfaidh an chuid eile den Choláiste sinn agus bogfaidh siad go dtí Ionad saindeartha agus saintógtha do na Tionscail Chruthaitheacha agus Chultúir mar aon le saoráidí saintógtha do na healaíona cócaireachta agus fáilteachais in 2017.

John O’Connor
Déan