This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Léargas ar Acht na dTeangacha Oifigiúla in ITBÁC /

Overview of the Official Languages Act in DIT

Fad an Chúrsa / Duration:

2 uair a chloig / 2 hours: 9.30r.n - 11.30r.n

Traenálaí / Course Trainer:

Siobhán Nic Gaoithín, Oifigeach na Gaeilge / DIT Irish Language Officer

 

Cé ar chor freastal ar an gcúrsa? / Who should attend?:

Tá an cúrsa traenála seo dírithe ar bhaill foirne, go háirithe baill foirne ó rannóga ag soláthar seirbhísí do mhic léinn agus ag plé leis an bpobal.

This training course is aimed at all staff, especially departments providing services to students and dealing with the public.

Aidhm an Chúrsa / Course Aim:

Léargas a thabhairt do bhaill foirne Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (ITBÁC) ar Acht na dTeangacha Oifigiúla agus impleachtaí an Achta ar ITBÁC mar chomhlacht poiblí.

To provide staff of the Dublin Institute of Technology with an overview of the Official Languages Act and its implications on DIT as a public body.

Cuspóirí an Chúrsa / Course Objectives:

 • Raon agus Forálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla a mhíniú lena n-áirítear Rialacháin, Dualgais Dhíreacha agus Scéimeanna Teanga / To explain the scope and provisions of the Official Languages Act including Regulations, Direct Duties and Language Schemes.
 • An fhoireann a chur ar an eolas maidir lena ndualgais agus lena bhfreagrachtaí faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla / To inform staff of their duties and responsibilities under the Official Languages Act.
 • Léargas a thabhairt ar an gCairt Cearta Teanga / To give an overview of the Language Rights Charter.
 • Forbhreathnú a thabhairt ar chur i bhfeidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla in ITBÁC / To give an overview of the implementation within DIT of the Official Languages Act.
 • An mhonatóireacht a dhéanann Oifig an Choimisinéara Teanga ar Acht na dTeangacha Oifigiúla in ITBÁC a mhíniú / To explain the monitoring by Oifig an Choimisinéara Teanga of the Official Languages Act in DIT.

Ábhair an chúrsa / Course Content:

 • Cúlra Acht na dTeangacha Oifigiúla / Background to Official Languages Act.
 • Léargas ar Rialacháin Acht na dTeangacha Oifigiúla a bhaineann le Comharthaíocht, Stáiseanóireacht agus Fógairtí Taifeadta Béil / Overview of Regulations of the Official Languages Act regarding Signage, Stationery & Recorded Oral Announcements.
 • Forbhreathnú ar Dhualgais Dhíreacha Acht na dTeangacha Oifigiúla / Overview of Direct Duties of the Official Languages Act.
 • Scéim Teanga ITBÁC 2012 – 2015 – Obair ar siúl go dtí seo agus obair le críochnú / DIT’s Irish Language Scheme 2012 – 2015 – progress to date and work to be completed.
 • Géilliúlacht, cur i bhfeidhm agus monatóireacht ar Acht na dTeangacha Oifigiúla / Compliance, implementation and monitoring the Official Languages Act in DIT.
 • Ceisteanna & Freagraí / Questions & Answers.