To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Scéim Foilseacháin ITBÁC

(Saoráil Faisnéise)

Faoi Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 éilítear ar chomhlachtaí FOI an oiread faisnéise agus is féidir a ullmhú agus a fhoilsiú ar bhealach oscailte agus inrochtana go rialta lasmuigh de Shaoráil Faisnéise, agus aird a thabhairt ar phrionsabail na hoscailteachta, trédhearcachta agus cuntasachta mar a leagtar amach in Ailt 8(5) agus 11(3) den Acht. Féadfar dá réir taifid a fhoilsiú nó a sholáthar lasmuigh de phróiseas an Achta um Shaoráil Faisnéise fad nach bhfuil sé in aghaidh an dlí ábhar den chineál sin a fhoilsiú nó rochtain a thabhairt air. Faoin scéim geallann comhlachtaí FOI faisnéis a chur ar fáil mar chuid dá ngnáthimeachtaí gnó de réir na scéime seo.

Tá Scéim Foilseacháin FOI ITBÁC le fáil thíos. Tabharfaidh gach nasc sa tábla chuig faisnéis ábhartha tú sa chatagóir sin chomh maith le naisc chuig faisnéis ábhartha atá ar fáil ar láithreán gréasáin ITBÁC.  Mura bhfuil an t-eolas atá de dhíth ort le fáil anseo, bain úsáid as an áis cuardaigh lena fháil amach an bhfuil an fhaisnéis atá uait le fáil faoi láthair ar láithreán gréasáin ITBÁC.  Nó sin déan teagmháil le hOifig Gnóthaí Poiblí na hInstitiúide ag 01 402 7138 or 01 402 7130.  Chun iarratas a dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, déan teagmháil le do thoil le foi@dit.ie

Eolas Ginearálta ar ITBÁC

Eolas ar Fheidhmeanna agus Seirbhísí a Chuirtear ar Fáil 

Eolas maidir le Nósanna Imeachta Cinnteoireachta 

Eolas Airgeadais

 Eolas Soláthair

 Eolas Ilghnéitheach