Oideachas Gnó don Gheilleagar Domhanda

Fáilte chuig an gColáiste Gnó 

Fáilte go dtí ceann de na scoileanna gnó is mó in Éirinn atá suite i gcroílár chathair Bhaile Átha Cliath. Cuireann an Coláiste deiseanna teagaisc agus taighde suas go dtí leibhéal PhD ar fáil agus tá os cionn cúig mhíle mac léinn cláraithe ann i láthair na huaire.

Táimid lonnaithe ar Shráid Aungier, díreach in aice le coirnéal d'Fhaiche Stiabhna i lár na cathrach. Cuireann an t-ionad atá fiche míle méadar cearnach, timpeallacht foghlama agus taighde den chéad scoth ar fáil. Tá leabharlann gnó fhairsing againn ar Champas Shráid Aungier agus tá teacht ag an bhfoireann, ag mic léinn, ag lucht taighde ar cuairt agus ag comhpháirtithe gnó ar réimse cuimsitheach foinsí agus bunachar sonraí agus acmhainní iontacha ar líne.

Ár Misean:

Féachann ITBÁC le timpeallacht foghlama nuálach, sofhreagrach agus comhbhách a chur ar fáil ar fud raon agus leibhéil éagsúla clár do mhic léinn de gach aois agus ó gach cúlra. 

Leagann an Coláiste Gnó béim ar shármhaitheas i bhfoghlaim, i dteagasc, i dtaighde agus i dtacaíocht d’fhiontraíocht.  Ag teacht le héiteas ITBÁC níos leithne cuireann an Coláiste oideachas atá dírithe ar ghairm ar fáil agus tá meas aige ar chur i bhfeidhm an eolais trí rannpháirtíocht leis an tionscal agus leis an bpobal.

Glacaimid le cur chuige atá dírithe ar mhic léinn ag soláthar tacaíochta agus áiseanna den scoth mar aon le misean timpeallacht foghlama a chruthú a spreagann smaointeoireacht chriticiúil, nuálaíocht agus comhoibriú.

Tugtar aitheantas don Choláiste Gnó as teagasc agus foghlaim den scoth i dtimpeallacht spreagúil, nuálach.  Trí shármhaitheas ár ndámh, sainiúlacht ár gcéimithe agus an líonra comhpháirtithe acadúil, gairmiúil agus tionscail féachaimid le cleachtas bainistíochta a chur chun cinn in Éirinn agus tionchar dearfach a imirt ar an  bpobal.  Táimid tiomanta a chinntiú go bhfaighidh ár gcéimithe deiseanna a lánacmhainneacht a bhaint amach agus a gcuid inniúlachtaí, meonta, luachanna agus scileanna riachtanacha a fhorbairt ionas go mbeidh siad in ann cur go dearfach leis an bpobal - go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.  

Foghlaim Fheidhmeach & Infhostaitheacht 

Cuireann ár bpunann clár fochéime réimse leathan deiseanna ar fáil le béim ar leith ar fhoghlaim fheidhmeach agus infhostaitheacht.

Cuirimid raon leathan clár iarchéime ar fáil chomh maith, ar bhonn lán-aimseartha agus páirt-aimseartha araon. Tá ár gcláir pháirtaimseartha solúbtha agus nuálach rud a thugann deis do mhic léinn cothromaíocht oibre is saoil a bhaint amach mar aon lena n-uaillmhianta breisoideachais. 

Tugaimid cuireadh duit iniúchadh a dhéanamh ar ár raon clár agus tugaimid spreagadh duit teagmháil a dhéanamh le duine dár bhfoireann chun tuilleadh a fháil amach faoi Choláiste Gnó ITBÁC.

‌