About the Library

Library Resources

English

ALCID: Leabharlanna Acadúla ag Comhoibriú in Éirinn

Is scéim rochtana chomhoibríoch í ALCID idir Leabharlanna Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn, Acadamh Ríoga na hÉireann, Coláiste na Tríonóide, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Ollscoil Luimnigh, Coláiste Mhuire Gan Smál, Coláiste Oideachais Mater Dei, Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus Coláiste San Aingeal, Sligeach.

Ceadaíonn ALCID rochtain ar bhailiúcháin na leabharlann rannpháirteach go léir, go neamhfhoirmiúil, nuair a thaispeánann lucht léinn lánaimseartha, foireann acadúil agus iarchéimithe cláraithe cárta ballraíochta ALCID coiteann.

Chun cárta ALCID a fháil, comhlánaighFoirm Iarratais ALCID 2016‌‌‌‌ ALCID 2016 agus tabhair leat chuig deasc fáiltithe/cláraithe/eolais leabharlann d'institiúide baile í.  Cinntigh le do thoil go bhfuil do chárta leabharlainne baile leat mar go mbeidh ar an bhfoireann é sin a sheiceáil sula n-eisítear cárta ALCID duit. Déanfar do chárta ALCID, ar féidir é a athnuachan gach bliain (nó nuair a athnuaitear do chárta leabharlainne nua má achar níos lú ná bliain atá i gceist) a eisiúint duit. 

 Tabhair ar aird le do thoil nuair a thugann tú cuairt ar leabharlanna eile agus tú ag úsáid do chárta ALCID go mbeidh sé faoi réir a gcuid rialachán féin, a d'fhéadfadh a bheith éagsúil ó rialacháin do leabharlainne baile. Moltar duit dul i gcleachtadh ar na rialacháin sin toisc go bhféadfaí pionóis a ghearradh ort i leabharlann d'ollscoile féin má dhéantar sárú tromchúiseach orthu.  Iarrfar ort cárta do leabharlainne baile a thaispeáint nuair a thugann tú cuairt ar Leabharlann eile atá mar bhall de ALCID.  Ní cheadaítear leabhair a thógáil ar iasacht nó a léamh sa bhaile le do chárta ALDID.

 

Treoir Ghairid maidir le Leabharlanna ALCID:

Is leabharlanna taisce dhlíthiúil iad leabharlanna ollscoile uile na hÉireann do Phoblacht na hÉireann.  Is leabharlann taisce dhlíthiúil í Leabharlann Choláiste na Tríonóide don Ríocht Aontaithe. Is ionaid dhoiciméadúcháin Eorpacha iad Leabharlanna Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Má Nuad, Coláiste na Tríonóide, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus Ollscoil Luimnigh.

 

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath,

Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9

Teil: (01) 7005418           Facs: (01 700 5602

Ríomhphost: library@dcu.ie         Suíomh Gréasáin: http://www.library.dcu.ie/ 

Uaireanta Oscailte agus Seirbhíse:

http://www.library.dcu.ie/about/openhours.htm

Bailiúcháin Shuntasacha: Biteicneolaíocht, Feidhmchláir Ríomhaire, Iriseoireacht, Bainistíocht, Staidéar ar na Meáin, Aistriúchán.

  

Leabharlann Mater Dei,

Bóthar Chluain Life, Baile Átha Cliath 3

Teil: (01) 808 6511
Ríomhphost: library@materdei.dcu.ie 
Suíomh Gréasáin: http://www.materdei.ie/library/ 
Uaireanta Oscailte agus Seirbhíse: http://www.materdei.ie/library/opening-hours.php            

 

Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9.

Teil: + 353 1 8842177     Ríomhphost: library@dcu.ie

Suíomh Gréasáin & Uaireanta Oscailte agus Seirbhíse:

http://www.spd.dcu.ie/library/

Bailiúcháin Shuntasacha: Oideachas

 

Ollscoil Mhá Nuad, Co. Chill Dara

Teil: (01) 7083883           Facs: (01) 6286008

Uaireanta Oscailte agus Seirbhíse:

Suíomh Gréasáin:  http://www.may.ie/library

Bailiúcháin Shuntasacha:

Leabharlann Eoin Pól 2: Clasaicí, Stair, Ceol, Fealsúnacht, Diagacht.

Fuarthas cáipéisí ar leith ó rialtas Cheanada chomh maith. 

Leabharlann Uí Ruiséil: Cartlann, Lámhscríbhinní, Ioncúnabail, leabhair luathchlóite, leabhair uathúla. Is féidir rochtain ar chartlann an choláiste a shocrú chomh maith.

 

Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn

Teil: (01) 402 2407          Facs: (01) 402 2457  

Ríomhphost: library@rcsi.ie 

Uaireanta Oscailte agus Seirbhíse:       

Catalóg na Leabharlainne

Teagmhálacha: Beatrice M. Doran (Leabharlannaí) bdoran@rcsi.ie

Paul J. Murphy (Leasleabharlannaí) pauljmurphy@rcsi.ie 

Bailiúcháin Shuntasacha: Leigheas, máinliacht, altranas, fisiteiripe, cógaisíocht, stair an leighis in Éirinn

 

Acadamh Ríoga na hÉireann, 19 Sráid Dhásain, Baile Átha Cliath 2

  Ag spreagadh léann na nEolaíochtaí agus na nDaonnachtaí o 1785 i leith.

Teil: (01) 6762570 / 6764222 

Facs: (01) 6762346               Ríomhphost: library@ria.ie           

Suíomh Gréasáin: http://www.ria.ie

Teagmhálacha: Siobhan Fitzpatrick, Leabharlannaí (s.fitzpatrick@ria.ie)

Petra Schnabel, Leasleabharlannaí (p.schnabel@ria.ie)

 

Catalóg na Leabharlainne 

 

Bailiúcháin Shuntasacha: Mór-Lámhscríbhinní Éireannacha, Inpriontaí Éireannacha Uathúla

Paimfléad Haliday agus Bailiúchán Tráchtas an Acadaimh

17ú - 19ú céad, móide Bailiúchán Paimfléad leanúnach

Bailiúcháin Mhórbhileoige ón 17ú agus 18ú céad

Luathshaothair Eolaíochta

Bailiúcháin maidir le stair, seandálaíocht, teanga agus litríocht na hÉireann.

Irisleabhair idirnáisiúnta a chlúdaíonn na heolaíochtaí agus na daonnachtaí - stóráiltear iad seo go seachtrach agus déantar iad a tharraingt amach gach Máirt agus Déardaoin. 

Tá formhór na mbailiúchán inrochtana trí na catalóga ar líne - féach leathanach baile chatalóga na leabharlainne ar an Suíomh gréasáin. 

Féadfaidh léitheoirí a ríomhairí glúine a úsáid sa leabharlann. Tá saoráidí léitheora/printéara micreascannáin agus CD-Rom ar fáil.

 

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Teil (01) 608 1127           Facs: (01) 6719003

Suíomh Gréasáin & Uaireanta Oscailte agus Seirbhíse

                            

Bailiúcháin Shuntasacha:

Coinnítear mórbhailiúcháin i bhformhór réimsí na nEalaíon, na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta i Leabharlann Berkeley/Lecky/Ussher. Is i Leabharlann Hamilton atá bailiúcháin maidir le hEolaíocht, Innealtóireacht, Teicneolaíocht agus Leigheas Réamhchliniciúil le fáil. Is i Leabharlann John Stearne in Ospidéal San Séamas atá na bailiúcháin Chliniciúla, Leighis, Máinliachta, Cothaithe, Fisiteiripe agus Teiripe Shaothair le fáil.

 

Is sa tSean-Leabharlann atá Rannóga na Leabhar agus na Lámhscríbhinní Luathchlóite. Tá os cionn 300,000 saothar a foilsíodh roimh 1901 san áireamh i mbailiúcháin na Leabhar Luathchlóite. Láidreachtaí ar leith maidir le leabhair chlóite as Éirinn agus Sasana ó gach tréimhse, paimfléid ón Reifirméisean agus leabhair ón 17ú agus 18ú céad ón bhFrainc agus ón Ísiltír. I measc na n-ábhar a chlúdaítear sa rannóg tá Drámaíocht, Litríocht, Leigheas agus Eolaíocht agus tá bailiúchán tábhachtach léarscáileanna ann ón tréimhse roimh 1840. Tá munúintí an Choláiste, lámhscríbhinní meánaoiseacha agus raon páipéar liteartha ó scríbhneoirí Éireannacha san áireamh sa mbailiúchán lámhscríbhinní.

 

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Teil: (01) 7167694           Facs: (01) 2837667

Ríomhphost: library@ucd.ie          Suíomh Gréasáin: http://www.ucd.ie/library

Uaireanta Oscailte agus Seirbhíse

Suíomh Gréasáin: http://www.ucd.ie/library

 

Príomhleabharlann, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Belfield, Baile Átha 4

 

Bailiúcháin Shuntasacha: Daonnachtaí, na hEolaíochtaí Sóisialta, Tráchtáil, Dlí-eolaíocht, Innealtóireacht, Talmhaíocht, Foilseacháin Oifigiúla, Bailiúcháin Speisialta.

 

Leabharlann Ardán Phort an Iarla, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Ardán Phort an Iarla,

Baile Átha Cliath 2

Bailiúcháin maidir le Leigheas, Innealtóireacht Shibhialta, Talmhaíocht agus Innealtóireacht Bia

 

Leabharlann Ailtireachta & Pleanála An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Richview, Cluain Sceach, Baile Átha Cliath 14

Bailiúcháin maidir le hAiltireacht, Pleanáil, Staidéar Comhshaoil

 

Leabharlann Tréidliachta, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Belfield,

Baile Átha Cliath 4

Bailiúcháin maidir le Tréidliacht agus Sláinte Ainmhithe

Leabharlann agus Ionad um Fhaisnéis Ghnó, Scoil Ghnó Iarchéime Michael Smurfit, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Ascaill Dhún Carúin, An Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath

Bailiúcháin, ag leibhéal iarchéime, maidir le Staidéar Gnó, Bainistíocht, Airgeadas

 

Leabharlann Altranais Fhochéime, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Bóthar Shíol Bhroin, Droichead na Dothra, Baile Átha Cliath 4

Bailiúcháin, ag leibhéal fochéime, maidir le Staidéar Altranais

 

OÉ na Gaillimhe

Teil: (091) 524411 x 2738          Facs: (091) 522394

ríomhphost: ann.mitchell@nuigalway.ie

Suíomh Gréasáin:  www.library.nuigalway.ie

Leabharlann James Hardiman, Leabharlann Leighis, Leabharlann Altranais

 

Uaireanta Oscailte agus Seirbhíse:     

Suíomh Gréasáin: www.library.nuigalway.ie

 

Bailiúcháin Shuntasacha: An Ghaeilge, Litríocht, Stair; Léann Éireannach; Lámhscríbhinní Dhubhghlas de hÍde; taifid bhardasacha ó 1484; Bailiúchán Delargy; Nuachtáin Ghaeilge; páipéir áitiúla Iarthair na hÉireann, Cartlann Amharclannaíochta, lena n-áirítear Druid, An Taibhdhearc, Féile Ealaíon na Gaillimhe, Macnas agus Páipéir ó Lyric Theatre Bhéal Feirste agus  Chlann Uí Shiadhail; cartlann taifeadtaí ghrianghrafadóireachta agus fuaime Ritchie-Pickow. Cartlann Liteartha John McGahern.  Ionad Doiciméadúcháin Eorpaigh.

 

Coláiste San Aingeal, Loch Gile, Sligeach

Teil: (071) 914 3580 ext 215

Facs: (071) 914 4585

Uaireanta Oscailte agus Seirbhíse: nosullivan@stacs.edu.ie

 

Bailiúcháin Shuntasacha: Riachtanais Speisialta Oideachais agus Eolaíocht Bia

 

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

Teil  (021) 4902794                                 Facs (021) 4273428

Ríomhphost: informationdesk@ucc.ie                 

Suíomh Gréasáin: http://booleweb.ucc.ie

 

Uaireanta Oscailte agus Seirbhíse

Suíomh Gréasáin: http://booleweb.ucc.ie

 

Bailiúcháin Shuntasacha: Eolaíocht agus Teicneolaíocht, Innealtóireacht, Leigheas, Gnó agus Bainistíocht, Eolaíochtaí Sóisialta agus na hEalaíona agus Daonnachtaí.

Áirítear sna Bailiúcháin Speisialta agus sna Cartlanna Lámhscríbhinní Gaelacha ón Ochtú agus Naoú céad déag chomh maith le bailiúcháin eastát a bhfuil tábhacht áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta leo.

Foilseacháin Oifigiúla agus Ionad Doiciméadúcháin Eorpaigh aitheanta.

 

Leabharlann Leighis, Ospidéal Ollscoil Chorcaí

 

Teil  (021) 4902976                                 Facs (021) 4345826

Ríomhphost: CUH.Library@ucc.ie

 

Uaireanta Oscailte agus Seirbhíse

Suíomh Gréasáin: http://booleweb.ucc.ie

 

Leabharlann Ollscoil Luimnigh

Teil: (061) 202166                                 Facs (061) 213090

Ríomhphost: libinfo@ul.ie                           Suíomh Gréasáin: www.ul.ie/~library

 

Uaireanta Oscailte agus Seirbhíse

Suíomh Gréasáin: www.ul.ie/~library

Bailiúcháin Shuntasacha: Gnó, Turasóireacht, Eolaíocht, Innealtóireacht, Oideachas, na hEalaíona agus Daonnachtaí, na hEolaíochtaí Sláinte, Ionad Doiciméadúcháin Eorpaigh, Dlí, Ceol Éireannach. Áirítear sna bailiúcháin speisialta leabhair luathchlóite na hÉireann, bailiúchán fairsing Leonard chomh maith le páipéir liteartha, polaitiúla agus staire ó chartlanna eastát.

 

Leabharlann Liachta Réigiúnach

Teil:            (061) 482414           Facs: (061) 482769

Ríomhphost: library@ucd.ie          Suíomh Gréasáin: www.ul.ie/~library

 

Uaireanta Oscailte agus Seirbhíse

Luan-Déardaoin 09.00 -19.00

Aoine: 09.00 - 17.00

Deireadh Seachtaine: Dúnta

 

Bailiúcháin Shuntasacha: Eolaíochtaí Sláinte

 

Coláiste Mhuire Gan Smál

Teil: (061) 204367           Facs:     (061) 313632

Ríomhphost: geraldine.moloney@mic.ul.ie         

 

Catalóg na Leabharlainne

 

Uaireanta Oscailte agus Seirbhíse

Teagmhálaí: geraldine.moloney@mic.ul.ie      

Bailiúcháin Shuntasacha: Oideachas, Stair agus Litríocht na hÉireann

 

Leabharlann Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Uaireanta Oscailte agus Seirbhíse maidir le gach leabharlann:

Suíomh Gréasáin: http://www.dit.ie/library

Leabharlann ITBÁC, Sráid Aungier, Baile Átha Cliath 2.

Teil: 402 3068      Facs:     402 3289

Bailiúcháin Shuntasacha: Gnó, Bainistíocht, Cuntasaíocht, Margaíocht, Fógraíocht, Caidrimh Phoiblí, Staidéar Miondíola, Staidéar Dlí, Teangacha, Cumarsáid, Staidéar ar na Meáin, Iriseoireacht.

Leabharlann ITBÁC, Sráid Bolton, Baile Átha Cliath 1.

Teil: 402 3681      Facs:     402 3995

Bailiúcháin Shuntasacha: Innealtóireacht Shibhialta, innealtóireacht iompair, suirbhéireacht cháilíochta, ailtireacht, staidéar foirgníochta, clódóireacht, Bailiúchán Foghlama agus Teagaisc - a chuimsíonn Teoiric agus Scileanna Teagaisc, Teoiricí Foghlama, Measúnú agus Meastóireacht, Teicneolaíocht an Oideachais.

Leabharlann ITBÁC, Sráid Chathail Brugha, Baile Átha Cliath 1.

Teil: 402 4423      Facs:     402 4499

Bailiúcháin Shuntasacha: Turasóireacht agus fóillíocht, bainistíocht óstáin agus fáilteachais, bainistíocht agus oibríochtaí lónadóireachta, eolaíocht an chomhshaoil, eolaíocht agus teicneolaíocht bia.                    

Leabharlann ITBÁC, Sráid Chaoimhín, Baile Átha Cliath 8.

Teil: 402 4894      Facs:     402 2851

Bailiúcháin Shuntasacha: Fisic, ceimic, eolaíocht bithleighis, eolaíocht agus teicneolaíocht bia, optaiméadracht, innealtóireacht leictreach agus córais rialaithe, leictreonaic agus innealtóireacht cumarsáide, eolaíocht ríomhaireachta, matamaitic agus staitistic, teangacha.

Leabharlann ITBÁC, Gráinseach Ghormáin, Baile Átha Cliath.

Teil: 402 4108      Facs:     402 4290

Bailiúcháin Shuntasacha: Ealaíon & Dearadh agus Eolaíochtaí Sóisialta

Leabharlann ITBÁC, Bóthar Ráth Maonais, Bóthar Ráth Maonais Íochtarach, Baile Átha Cliath 6.

Teil: 402 3461      Facs:     402 7854

Bailiúcháin Shuntasacha: Ceol, Urlabhra agus Drámaíocht

 

Back to Top