This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Príomhdhualgais na hIniúchóireachta Inmheánaí

 • An Plean Iniúchóireachta Inmheánaí bliantúil a chomhaontú leis an Uachtarán agus leis an gCoiste Iniúchóireachta
 • Na hiniúchtaí agus na hathbhreithnithe sa Phlean Iniúchóireachta Inmheánaí a dhéanamh i dtimpeallacht ilghnéitheach ríomhairithe ITBÁC
 • Leordhóthanacht agus éifeachtacht an Chórais Rialaithe Inmheánaigh in ITBÁC a mhonatóiriú agus a mheas 
 • Moltaí a dhéanamh leis an lucht bainistíochta faoi chórais rialaithe oibríochta, airgeadais agus rialachais a fheabhsú, ag féachaint leis an luach is fearr ar airgead a fháil in ITBÁC
 • Cuireann an Iniúchóireacht Inmheánach seirbhís comhairliúcháin ar fáil don Lucht Bainistíochta chun cabhrú leo rioscaí a shainaithint agus chun moltaí a thabhairt faoi chórais rialaithe a chur i bhfeidhm chun rioscaí oibríochta agus rialachais a íoslaghdú
 • Dearbhú oibiachtúil a sholáthar don lucht bainistíochta agus do pháirtithe leasmhara eile
 • Comhlíonadh bheartais agus nósanna imeachta na hInstitiúide a mhonatóiriú agus a mheasúnú
 • Cabhrú leis an lucht bainistíochta rioscaí a bhaineann lena ngníomhaíochtaí a shainaithint
 • Anailís, comhairle agus faisnéis a sholáthar don lucht bainistíochta
 • Comhairle a chur ar an lucht bainistíochta faoi rialuithe a chur i bhfeidhm do chórais/thionscadail nua
 • Tuairiscíonn foireann na hIniúchóireachta  Inmheánaí go rialta don Choiste Iniúchóireachta agus d’Uachtarán ITBÁC. 

 

Tá sonraí breise le fáil i gCairt na hIniúchóireachta Inmheánaí

Internal Audit charter 2015