This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Athena SWAN

Tá Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (ITBÁC) tiomanta do chomhionannas, d'éagsúlacht agus d'uilechuimsitheacht i ngach réimse d'obair na hinstitiúide i gcás mac léinn agus comhghleacaithe. Dá réir sin ní mór measúnú leanúnach a dhéanamh ar bheartais agus mar a bhaineann siad le heispéireas an mhic léinn agus le sástacht poist, sásamh acadúil agus dul chun cinn gairme ár gcomhghleacaithe.

 Is tionscnamh ar leith an Cairt Athena SWAN a forbraíodh ar dtús sa RA chun dul i ngleic le gannionadaíocht ar mhná sna hábhair eolaíochta, teicneolaíochta, innealtóireachta, matamaitice agus leighis (STEMM) agus chun mná spreagadh dul chun cinn ina ngairm sna réimsí seo go háirithe.    Ó tharla ITBÁC láidir go leor sna disciplíní STEMM, táimid tiomanta cuspóirí Athena SWAN a chur chun cinn agus táimid faoi láthair ag ullmhú iarratas ar chreidiúnú faoina choimirce.  Cad é Athena SWAN?

Rinne Aonad um Dhúshlán Comhionannais na RA Cairt Athena SWAN a fhorbairt ar dtús in 2005 d'fhonn aitheantas a thabhairt do thiomantas mná a chur chun cinn in eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht, matamaitic agus leigheas (STEMM) san ardoideachas agus i dtaighde.   Tá an Chairt bunaithe ar 10 bpríomhphrionsabal

1. Tuigimid nach féidir barr maitheasa a bhaint amach sa saol acadúil gan leas a bhaint as an gcumas atá i gcách.

2. Geallaimid comhionannas inscne a chur chun cinn sa saol acadúil agus dul i ngleic, go háirithe, le caillteanas ban ar fud réimse gairmeacha agus an laghad ban i róil shinsearacha, acadúla, ghairmiúla agus tacaíochta .

3. Geallaimid dul i ngleic le gannionadaíocht inscne ar fud disciplíní acadúla agus feidhmeanna gairmiúla agus tacaíochta. Leis sin, aithnímid difríochtaí disciplíneacha ina measc; an ghannionadaíocht ar mhná i bpoist shinsearacha sna healaíona, daonnachtaí, eolaíochtaí sóisialta, gnó agus dlí (AHSSBL), an ráta ard caillteanais ban in eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht, matamaitic agus leigheas (STEMM)

4. Geallaimid dul i ngleic leis an mbearna pá idir na hinscní.

5. Geallaimid deireadh a chur leis na bacanna a bhíonn ar mhná ag amanna tábhachtacha le linn forbairt agus dul chun cinn gairme ina measc an t-athrú ó PhD go gairm acadúil inbhuan.

6. Geallaimid dul i ngleic leis na torthaí diúltacha a bhaineann le húsáid a bhaint as conarthaí gearrtéarmacha chun foireann acadúil a choinneáil agus a chur chun cinn, go háirithe mná.

7. Geallaimid dul i ngleic le mar a chaitear go leatromach go minic le daoine trasinscneach.

8. Aithnímid má táimid chun comhionannas inscne a chur chun cinn go gcaithfear gníomhú agus a bheith tiomanta dó ag gach leibhéal den eagraíocht agus go gcaithfidh siadsan atá i róil shinsearacha ceannaireacht ghníomhach a thabhairt.

9. Geallaimid athruithe cultúir agus struchtúrtha inbhuanaithe a dhéanamh d'fhonn comhionannas inscne a chur chun cinn agus aithníonn nach leor tionscnaimh agus gníomhartha a thacaíonn leis an duine aonair amháin chun comhionannas a chur chun cinn.

10. Imríonn nithe éagsúla tionchar ar thréithe an duine. Geallaimid trasnú inscne agus fachtóirí eile a bhreithniú cibé uair is féidir. Cairt Athena Swan ECU a fhorbairt

Is ionann iarratas a dhéanamh a bheith páirteach i gcairt Athena Swan agus tiomantas a thabhairt ina leith i mbeartais, cleachtais, pleananna gnímh agus cultúir na hinstitiúide.

Seoladh Athena SWAN in Éirinn in 2015, le tacaíocht ón Údarás Ardoideachais (HEA) agus é mar chuspóir leis aidhmeanna na Cairte a leabú i ngach Institiúid Ardoideachais in Éirinn.

Athena SWAN in ITBÁC

Tá stair fhada ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (ITBÁC) le hoideachas agus taighde i réimsí na heolaíochta, teicneolaíochta, innealtóireachta, matamaitice, agus sna disciplíní a bhaineann leis na heolaíochtaí míochaine.   Tá ITBÁC ar cheann de na hinstitiúidí ardoideachais is mó sa tír, agus déanann ionadaíocht ar nach mór 10% de na mic léinn tríú leibhéal ar fad.  Faoi láthair tá 9,500 mac léinn - os cionn 50% de mhic léinn iomlán ITBÁC - ag staidéar agus ag déanamh taighde laistigh de na disciplíní STEMM in ITBÁC, agus tá 950 comhghleacaí acadúil ag múineadh na mac léinn sin, agus á maoirisú. 

Cé go bhfuil ITBÁC tiomanta do nósanna imeachta comhionannais, éagsúlachta agus uilechuimsitheachta ar fud na hinstitiúide, táimid spreagtha ag tionscnamh Athena SWAN a chinntiú go léirítear sin go soiléir dár mic léinn agus dár gcomhghleacaithe sna disciplíní STEMM, le tagairt ar leith ar do chomhionannas inscne agus dul chun cinn ina ngairm do mhná sna réimsí sin.

In 2015, bunaíodh Grúpa Stiúrtha tras-institiúide Athena Swan, faoi chathaoirleacht an Ollaimh Brian O'Neill, Stiúrthóir Taighde, Fiontraíochta agus Seirbhísí Nuálaíochta.   Tá an grúpa comhdhéanta de chomhghleacaithe as Coláiste na hInnealtóireachta agus na Timpeallachta Tógtha; an Coláiste Eolaíochta agus Sláinte; Tacaíocht Taighde; Rochtain agus Comhpháirteachas Sibhialta; Forbairt Foirne; Acmhainní Daonna agus Oifig an Uachtaráin.  Tá sé mar aidhm leis réimse tionscnamh agus beartas reatha na hinstitiúide a mheas de réir mar a bheidh tionchar acu ar chomhghleacaithe sna disciplíní STEMM ar an gcéad dul síos agus a mheas mar a bheidh ITBÁC in ann a "beartais, cleachtais, pleananna gnímh agus cultúr" a fheabhsú chun tacú le baill foirne agus le mic léinn.

Rinne an Grúpa Stiúrtha sonraí mhic léinn agus bhall foirne ITBÁC a athbhreithniú, chuir suirbhé foirne ar líne ar bun chun dearcthaí agus tuairimí na mball foirne a fháil maidir lena dtaithí féin, rinne taighde cáilíochtúil; agus rinne beartais a athbhreithniú mar chuid don ullmhúchán a theastaigh chun iarratas a dhéanamh chuig an Aonad um Dúshláin Comhionannais chun Dámhachtain Cré-umha Athena SWAN a bhaint amach don Institiúid.

Cé go bhfuil obair an Ghrúpa Stiúrtha bunaithe ar an Dámhachtain Institiúide do dhisciplíní STEMM, táthar ag cur le Cairt Athena Swan chun gach disciplín a chlúdach agus is é an aidhm foriomlán ná na prionsabail chéanna a chur i bhfeidhm i ndáil le gach réimse disciplíne agus feidhmiúil in ITBÁC, agus i ndáil le gach gné den chomhionannas, éagsúlacht agus uilechuimsitheacht.  Nuair a bheidh an Dámhachtain Institiúide bainte amach ag ITBÁC, beidh scoileanna aonair in ann oibriú i dtreo aitheantas a bhaint amach do na tacaíochtaí comhionannais inscne atá acu.

Sular cuireadh tús leis an ullmhúchán d'aighneachtaí ar leibhéal na Roinne, bhunaigh Déan Choláiste na hInnealtóireachta agus na Timpeallachta Tógtha Grúpa Oibre ar Éagsúlacht an Choláiste i Meán Fómhair 2016. An Stiúrthóir agus an Déan a dhéanann an fhoireann a stiúradh agus tá seisear ball foirne, lena n-áirítear an Déan, Ceann Scoile amháin, dhá Leas-Cheann Scoile, Léachtóir Sinsearach amháin agus Léachtóir amháin ina mbaill den ghrúpa.  Triúr ban agus triúr fear iad na baill. Cuirfear leis an ngrúpa mar is cuí.  Tionóladh chéad chruinniú an ghrúpa an 7 Deireadh Fómhair agus tá sé i gceist cruinniú a thionóil gach mí.

Tá an grúpa oibre dírithe ar éagsúlacht go ginearálta, ach le fócas ar leith ar éagsúlacht inscne.  An bunphrionsabal a bhí mar bhonn taca le bunú an ghrúpa ná má bhí duine ag iarraidh an cinneadh is fearr, is iomlánaíoch agus is feasaí a dhéanamh, go raibh éagsúlacht ar fhoirne, grúpaí agus ar choistí agus ar fhóraim eile ar fud an Choláiste agus na hInstitiúide riachtanach. Is é cuspóir an ghrúpa éagsúlacht a chur chun cinn agus gníomhaíochtaí agus tionscnaimh a fhorbairt a chuirfidh leis an éagsúlacht ar fud an Choláiste.

Beidh an fhoireann sin mar chuid de SAT an Choláiste a bhunófar in 2017 le go mbeifear in ann aighneachtaí Rannacha a chur isteach maidir le creidiúnú Athena Swan ar an dáta is luaithe agus is féidir.

Ag ullmhú do chur i bhfeidhm Athena Swan

Grúpa Stiúrtha Athena SWAN in ITBÁC