This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Oifig um Dhearbhú Cáilíochta Acadúla

Tuairiscíonn an Oifig um Dhearbhú Cáilíochta Acadúla don Stiúrthóir Gnóthaí Acadúla agus don Chláraitheoir agus is í atá freagrach as an bpleanáil, as an eagrúchán, as an mbainistiú agus as an tuairisciú a bhaineann le clár feabhsaithe cáilíochta na hInstitiúide agus as na próisis athbhreithnithe cáilíochta ag leibhéil dhifriúla laistigh den Institiúid. Áirítear leis an bhfreagracht freisin sonraí a chur le taifid ar chláir acadúla agus iad a chothabháil, lena n-áirítear an chatalóg modúl, ag cinntiú go bhfuil siad comhsheasmhach agus go gcloíonn siad le nósanna imeachta na hInstitiúide maidir le cáilíocht acadúil.

Tá an Oifig um Dhearbhú Cáilíochta Acadúla freagrach freisin as gnó na Comhairle Acadúla a chomhordú agus a bhainistiú, chomh maith lena Fochoistí ar nós Dearbhú Cáilíochta Acadúla, Oideachas Printíseach, agus Earcú agus Iontrálacha agus as réimse foghrúpaí agus páirtithe oibre, agus as tuairiscí a chur faoi bhráid Chomhlacht Rialaithe na hInstitiúide.

Tá ról tábhachtach ag an Oifig i mbeartais acadúla a cheapadh agus a fhorbairt, a shíneann go réimse beartais acadúla a chur i bhfeidhm, a athbhreithniú agus a nuashonrú, lena n-áirítear an Lámhleabhar maidir le Feabhsú na Cáilíochta Acadúla agus Rialacháin Ghinearálta Measúnaithe na hInstitiúide mar shampla.

Tá an Oifig freagrach freisin as páirt a ghlacadh i ngníomhaireachtaí agus i líonraí cáilíochta ardoideachais náisiúnta agus idirnáisiúnta, agus is comhalta í de Líonra Cáilíochta Ardoideachais na hÉireann agus d’fhoghrúpaí de chuid Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann. Ina theannta sin, tá freagracht ar an Oifig laistigh den Institiúid i leith phróiseas Bologna.

Tá an-bhaint ag an Oifig le socruithe maidir le comhpháirtíochtaí le hinstitiúidí/heagraíochtaí seachtracha agus pléann sí le fiosrúcháin maidir le socrú dhámhachtainí na hInstitiúide.