This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Seolann an tAire Bruton an Mol Glas i nGráinseach Ghormáin, ITBÁC go hoifigiúil

Posted: 1 Márta, 2017

D'oscail an tAire Oideachais agus Scileanna Richard Bruton TD an chéad fhoirgneamh nua ar champas Ghráinseach Ghormáin ITBÁC

GHLHomepage

  • Is ionann an Mol Glas agus infheistíocht €17m i dtaighde, áiseanna nuálaíochta agus cothaithe le maoiniú ón PRTLI, Fiontraíocht Éireann agus ITBÁC

Thug an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton TD cuairt ar champas ITBÁC i nGráinseach Ghormáin inniu chun bualadh le lucht taighde, mic léinn PhD agus fiontraithe agus chun saoráid ‘An Mol Glas’ a sheoladh i gcroílár an champais nua.

Le linn a chuairte bhuail an tAire Bruton le lucht taighde agus mic léinn PhD san Institiúid Sláinte agus Inbhuanaitheachta Comhshaoil (ESHI) a labhair faoina gcuid oibre i réimsí ag a bhfuil ábharthacht dhíreach do shláinte agus fholláine an duine, ag réimsiú ó eolaíocht físe, go dtí cáilíocht bhia agus uisce, fuinneamh, bithmhonatóireacht agus diagnóisic, agus forbairt beartas sláinte. 

Bhuail an tAire Bruton chomh maith le roinnt de na Tosuithe Ardacmhainne (HPSU) atá bunaithe faoi láthair ar an gcampas, agus le fiontraithe ar an gclár New Frontiers, arna mhaoiniú ag Fiontraíocht Éireann agus arna reáchtáil ag Hothouse ITBÁC.

Dúirt an tAire Bruton "Is é mo mhian sa Phlean Gníomhaíochta um Oideachas go mbeadh córas Oideachais agus Oiliúna na hÉireann ar an gceann is fearr san Eoraip laistigh de dheich mbliana.  Tá raon na nuálaíochta, smaointe nua agus taighde dírithe ar réiteach atá ar siúl sa Mhol Glas an-spreagúil - agus tá fuinneamh le brath mar gheall ar choinbhéirseacht na dtaighdeoirí agus na bhfiontraithe in aon ghníomhaíocht amháin.  Is cuid lárnach maidir lenár spriocanna uaillmhianaithe a bhaint amach spreagadh a thabhairt dár bhfochéimithe leanúint ar aghaidh go dtí taighde iarchéime agus  iarrthóirí PhD den scoth ar fud an domhain a mhealladh, agus léiríonn an pobal sa Mhol Glas an uaillmhian sin.  Tá an nasc idir fiontraíocht agus taighde tábhachtach chomh maith agus chas mé le lucht taighde anseo a bhfuil a gcuid taighde maoinithe ag fiontair – cosúil le Bord na Móna mar shampla.”

Tá forbairt an Mhol Glas á tacú faoin gClár um Thaighde in Institiúidí Tríú Leibhéal (PRTLI) Sraith 5 agus le maoiniú ó Fhiontraíocht Éireann agus ITBÁC. 

Dar le hUachtarán Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (ITBÁC) An tOllamh Brian Norton, "Mar chuid dár Máistirphlean do Ghráinseach Ghormáin tá an Mol Glas lonnaithe againn i gcroílár an champais chun tábhacht lárnach taighde agus nuálaíochta ar fud gach ceann dár ngníomhaíochta a léiriú - ó fhochéime go dtí iardhochtúireachta, agus ó thaighde criticiúil ar éifeachtaí na timpeallachta ar shláinte, go dtí fiontraithe ar an gclár New Frontiers, agus go dtí tosuithe ardacmhainne atá bunaithe ar an gcampas anois.”

Tá An Institiúid Sláinte agus Inbhuanaitheachta Comhshaoil  (ESHI) agus Hothouse ITBÁCionad aistrithe eolais agus goir ITBÁC a bhfuil gradaim bainte amach aige lonnaithe sa Mhol Glas. Soláthraíonn sí spás oifige agus tacaíochtaí do bhreis is 60 fiontraí nuálach idirnáisiúnta agus dá bhfoirne.  Ó 2001, tá breis is €160 milliún bailithe ag alumni suaitheanta an Mhol Glas in Infheistíocht Chothromais agus tá os cionn 1,600 post ardteicniúil cruthaithe acu. 

Deir an tOllamh Brian O'Neill, Stiúrthóir Taighde, Fiontraíochta agus Seirbhísí Nuálaíochta ag ITBÁC gur deis an-suntasach í forbairt an Mhol Glas.  “Tabharfaidh an Mol Glas tacaíocht d'éiceachóras uathúil ina bhfuil cumas taighde cruthaithe ITBÁC maidir le haghaidh a thabhairt ar dhúshláin an tsaoil réadúil ag comhtháthú anois lenár gclár tacaíochta d'fhiontraithe nua a bhfuil gradaim bainte amach aige.  Chun an pointe sin a léiriú, tá duine dár gcuid mac léinn PhD reatha, Brian Henderson, tar éis teacht tríd an gclár d'fhiontraithe sa Mhol Glas agus tá sé ar tí cuideachta dhiagnóiseach nua a sheoladh.  Creidimid go dtiocfaidh an cineál sin sineirgíochta i bhfeidhm arís is arís eile, anseo i gcroílár an champais nua - sineirgíocht a spreagann fiosruithe agus tiomantas eolas a chur i bhfeidhm ar bhealaí praiticiúla agus tairbheacha i ngach a dhéanaimid."