This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

An 11ú treoir bhliantúil do mhic léinn maidir le costas maireachtála seolta ag ITBÁC

Posted: 5 Iúil, 2017

Tá treoir bhliantúil do mhic léinn maidir le costas maireachtála do 2017-2018 seolta ag ITBÁC. Leagtar amach an treoir gach bliain chun cuidiú leosan a bheidh ag tosú in ardoideachas i Meán Fómhair.

Léiríonn an treoir go mbeadh sé suas le €5,000 níos saoire ag mic léinn cónaí sa bhaile. Ní mór do mhac léinn a bheidh ag fanacht i gcóiríocht ar cíos buiséad €11,766 a bheith acu don bhliain acadúil fad is €6,789 a bhí i gceist i gcás mac léinn a bheidh ag fanacht sa bhaile.

Mar a bhí súil leis, is cíos an réimse is mó ar ardaigh praghsanna i mbliana agus tá cíos níos airde anois ná mar a bhí aimsir an bhorrtha eacnamaíochta. Á dhéanamh sin níos measa fós tá an easpa cóiríocht ar cíos.  De réir tuairisc ó Daft.ie in 2016 ní raibh ach 3,100 cóiríocht ar fáil ar cíos ar fud na tíre - an comhleibhéal is ísle riamh. Ar taobh eile den scéal, tá comharthaí ann go mbeidh tuilleadh soláthair ann ó tharla cóiríocht sainthógtha do mhic léinn á forbairt, go háirithe i mBaile Átha Cliath ach ní leor sin fós chun an t-ardú atá ar chíos a mhaolú.

Dúirt Ceann ‘Saol an Champais’ in ITBÁC, an Dr Brian Gormley “Molaimid go láidir do mhic léinn agus dá muintir féachaint le fanacht le teaghlach óstach sa chéad bhliain.  Tá go leor seomraí ar fáil sa chatagóir sin. Léiríonn suirbhéanna go mbíonn mic léinn a fhanann i seomra ar cíos níos sásta lena gcóiríocht maireachtála ná mic léinn i gcóiríocht ar an gcampas". Tá 150 teaghlach óstach ceangailte le ITBÁC faoi láthair a bhfuil cóiríocht ar fáil acu do mhic léinn chéad bhliana agus tá fógraíocht déanta ag lorg tuilleadh teallaigh óstacha. Ba chóir d'aon teaghlach a bhfuil suim acu mic léinn a choinneáil teagmháil a dhéanamh le studentaccommodation@dit.ie. D'fhéadfadh duine a mbeadh seomra ar cíos aige suas le €14,000 a shaothrú sula gcaithfidh sé ag tosú ag íoc cánach ar ioncam ó chíos.

Tá costais eile fanta a bheag nó a mhór mar a chéile i dtimpeallacht a bhfuil boilsciú íseal agus ní raibh aon ardú ar an Muirear Mic Léinn a thabharfaidh faoiseamh de chineál éigin do theaghlaigh ar an ngannchuid. Faigheann 40% de mhic léinn ar an meán deontais Ard-Oideachais agus íocfaidh SUSI a Muirear Mic Léinn.

Seo a leanas treoir maidir leis an gcostas maireachtála a bheidh ar mhac léinn in Éirinn in 2017/18

Costas Maireachtála ar Mhic Léinn a bheidh imithe ón mbaile

Sa mhí (€)

Sa bhliain (€)

Cíos (Ar fud na tíre – féach thíos i gcás Bhaile Átha Cliath)

427*

3843

Fóntais

28

252

Bia

167

1503

Taisteal

135**

1215

Leabhair & Ábhar Ranga

70***

630

Éadach/Leigheas

41

369

Fón Póca

31

279

Saol Sóisialta/Ilghnéitheach

75

675

Muirear Mic Léinn

333

3000

Iomlán

1307

11766

 

Costas Maireachtála ar Mhic Léinn a bheidh ina gcónaí sa bhaile

Sa mhí (€)

Sa bhliain (€)

Ranníoc le leith fóntas

28

252

Bia

61

549

Taisteal

135

1215

Leabhair & Ábhar Ranga

55

495

Éadach/Leigheas

41

369

Fón Póca

31

279

Saol Sóisialta/Ilghnéitheach

70

630

Muirear Mic Léinn

333

3000

Iomlán

754

6789

 

Áirítear tuarascáil cíosa C1, 2017 Daft.ie,  Praghasinnéacs Tomhaltóirí Márta 2017, HEA Eurostudent V (2013) ar na foinsí a húsáideadh chun Treoir maidir le Costas Maireachtála DIT a chur i dtoll a chéile.  Má bhítear ag tagairt don Treoir Costas Maireachtála Mac Léinn, luaigh DIT Campus Life.

* Is ionann an figiúr cíosa agus an meán costas seomra aonair ar cíos i réigiún Cathrach Náisiúnta.   Is treoir náisiúnta an treoir thuas agus tá an meán i dtaobh cíosa ar mhic léinn i mBaile Átha Cliath níos airde ag thart ar €508. D'fhéadfadh éagsúlacht mhór a bheith i gceist le cíos i mBaile Átha Cliath ó níos lú ná €300 sa mhí ag roinnt seomra suas go dtí €1600 nó níos mó ar aonad aon-seomra i mBaile Átha Cliath 2. (€508 Meánfhigiúr i réigiún Bhaile Átha Cliath i dtaobh costas seomra aonair ar cíos)   

** Tá an costas taistil bunaithe ar an táille chaidhpeáilte LEAP do mhic léinn atá fanta ag €30 sa tseachtain bunaithe ar 4.5 seachtain ar an meán sa mhí.   

 *** Bíonn éagsúlacht mhór i gceist i dtaobh costas trealaimh agus ábhar ranga go háirithe i gcás mic léinn sna hEalaíona, sna hEolaíochtaí agus Lónadóireacht. Chun eolas níos sonraithe a fháil ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le comhordaitheoir do chláir. 

 Tá tuilleadh eolais le fáil ag mic léinn ar airgeadas agus ar bhuiséadú ag  www.studentfinance.ie  and www.ccpc.ie.

 Chun eolas mionsonraithe a fháil ar chostais cíosa i do limistéar cuardaigh, tá innéacs náisiúnta cíosa seolta ag RTB.   Tá tuilleadh eolais le fáil ag www.rtb.ie