To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

New Frontiers 10 - Iarratais á nGlacadh Anois le haghaidh Chéim 1

Posted: 29 Iúil, 2016

Is é is aidhm le Clár New Frontiers ná tacú le bunú agus le fás fiontar teicneolaíochta nó fiontar dlútheolais a bhféadfadh trádáil idirnáisiúnta agus fostaíocht a bheith ann dá mbarr. Is iad Hothouse ITBÁC a dhéanann an clár 3 chéime a sheachadadh, i gcomhar le IADT.

Déan iarratas anois

Céim 1 Maireann Céim 1 tuairim is dhá mhí agus tá sé páirtaimseartha – dhá sheisiún tráthnóna sa tseachtain a bheidh ann de ghnáth. Cuirfidh éascaitheoirí an chláir straitéisí ábhartha nuathionscanta faoi bhráid an ghrúpa, dúshlán smaoineamh gnó gach rannpháirtí a thabhairt agus rannpháirtithe a spreagadh chun bonn margaíochta a thabhairt leis an táirge nó an tseirbhís atá á moladh acu.  

Céim 2 Tugtar maoiniú tacaíochta do gach rannpháirtí mar chuid de Chéim 2, ach measúnú a bheith déanta ar fheidhmíocht agus ar dhul chun cinn.  Ní foláir do rannpháirtithe Chéim 2 a bheith ag obair go lánaimseartha ar a bhfiontar agus freastal ar cheardlanna idirghníomhaíochta, áit a dtabharfar aghaidh ar gach gné den phróiseas nuathionscanta.

Céim 3 Tréimhse lánaimseartha tacaíochta solúbtha is ea Céim 3, áit a gcabhraítear le rannpháirtithe a n-éiríonn leo infheistíocht agus fás a dhéanamh. Le linn Chéim 3, roinneann rannpháirtithe deasc lena chéile laistigh d'ionad goir Hothouse ITBÁC.


Táimid ag glacadh le hiarratais ar Chéim 1 den chlár anois.  Is é an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais chomhlánaithe ná 12 meán lae, an 26 Lúnasa 2016.


Chun iarratas a dhéanamh, cliceáil ar an gcnaipe Déan Iarratas anois le do thoil.


Cé na daoine ar cheart dóibh iarratas a dhéanamh?


Is féidir leis an gclár seo cabhrú más rud é:

 • gur féidir leat an cumas agus an tiomantas a theastaíonn chun gnó inmharthana a fhorbairt a léiriú
 • go bhfuil tú uaillmhianach, agus é ar intinn agat go mbeadh breis agus €500,000 de láimhdeachas ag baint le d'fhiontar agus go gcruthófaí breis agus cúig phost in imeacht trí bliana go cúig bliana dá bharr
 • gurb iad an nuálaíocht agus/nó an teicneolaíocht a bheadh mar dhúshraith do ghnó
 • gur féidir leat fianaise ar mhargadh tráchtála do do thairge molta nó do sheirbhís mholta a thabhairt
 • go bhfuil fút fiontar a bhunú atá ina ghnó déantúsaíochta nó ina ghnó seirbhísí trádála idirnáisiúnta, nó ina sheirbhís gnó trádála baile agus mianach ann dul i mbun trádála go hidirnáisiúnta


Táthar ag glacadh le hiarratais ó earnálacha éagsúla anois do Chlár Hothouse ITBÁC/IADT New Frontiers, ina measc:

 • táirgí bia agus tomhaltóra
 • teicneolaíocht eolais agus cumarsáide
 • innealtóireacht agus leictreonaic
 • gairis leighis
 • biteicneolaíocht
 • cógaisíocht
 • na meáin dhigiteacha
 • seirbhísí incháilithe a thrádáiltear go hidirnáisiúnta


Céard a thugann New Frontiers d'fhiontraithe?

 • Oiliúint sna réimsí uile gnó, lena n-áirítear bainistíocht airgeadais, taighde margaidh agus bailíocht mhargaidh, próiseas gnó, paitinniú, forbairt táirgí, oiliúint i ndíolacháin
 • Meantóireacht ó chomhairleoirí agus ó chleachtóirí gnó a bhfuil taithí acu
 • Áiseanna oifige agus áiseanna eile goir le haghaidh gnó
 • €15,000 ó Fhiontraíocht Éireann le gur féidir le daoine páirt a ghlacadh i gCéim 2 (*an rannpháirtí amháin a fhéachfaidh i ndiaidh dliteanas cáin ioncaim, agus moltar do dhaoine comhairle phroifisiúnta a fháil)
 • Líonrú a dhéanamh le fiontraithe eile agus le gníomhaireachtaí forbartha gnó
 • Daoine a chur ar an eolas faoi líonraí infheistíochta tosaigh caipitil agus infheistíochta luaith
 • Rochtain ar dhea-chleachtas fiontraíochta, ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta araon
 • Foghlaim piarghrúpa ó rannpháirtithe sa réigiún agus ar fud na tíre
 • Rochtain ar shaineolas i bhFiontraíocht Éireann de thairbhe an ionaid eolais mhargaidh


Táimid ag súil le d'iarratas a fháil agus bheimis buíoch díot ach a bhfuil anseo a roinnt le do chuid teagmhálaithe.


Ionad Goir Hothouse ITBÁC 
Páirc Inniúlachta na nDuganna 
128-130 Bóthar an Phoirt Thoir 
Baile Átha Cliath 3 
01 2401307