English

Leibhéil

Glantosaitheoirí (A1 Teastas Eorpach na Gaeilge www.teg.ie )
Complete Beginners (A1 European Certificate in Irish
www.teg.ie )

Tá an leibhéal seo dírithe orthu siúd nach bhfuil aon eolas acu ar an nGaeilge. Níl sé oiriúnach don té a bhfuil freastal déanta aige/aicí ar bhunrang cheana féin ná do dhuine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil. Is ar scileanna labhartha agus éisteachta a bheidh an bhéim agus múinfear an ghramadach i gcomhthéacs. Ag deireadh an chúrsa beidh na foghlaimeoirí in ann labhairt fúthu féin, faoina gcúlra, faoina gcuid oibre, srl., agus beidh eolas bunúsach acu ar an ngramadach.

This level is aimed at those who have no knowledge of the Irish language. The class will not be suitable for anyone who has recently attended a beginners' course or who has studied Irish at secondary school. The emphasis will be on developing speaking and listening skills. Grammar will be taught in context at all times. By the end of the course participants will have learnt how to engage in basic everyday interactions, talk about themselves and their background, the work they do, etc. and will have acquired a basic knowledge of grammar.

 

Bunrang (A2 Teastas Eorpach na Gaeilge www.teg.ie)

Tá an leibhéal seo dírithe orthu siúd a bhfuil eolas bunúsach acu ar an teanga cheana féin, mar shampla do dhuine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, nó a bhfuil cúrsa tosaitheoirí críochnaithe acu. Is ar scileanna labhartha agus éisteachta a bheidh an bhéim agus múinfear an ghramadach i gcomhthéacs. Rachfar siar ar na buneilimintí teanga a bhíonn i gceist i mbunrang de ghnáth ag tús an chúrsa. Tabharfar deis do na foghlaimeoirí a gcuid Gaeilge a chleachtadh trí obair ghrúpa agus obair bheirte. Is ar thoipicí a bhaineann go dlúth lena saol féin is mó a bheidh na rannpháirtithe ag díriú.

 

Meánrang (B1 Teastas Eorpach na Gaeilge www.teg.ie

Tá an leibhéal seo dírithe ar dhaoine a bhfuil Gaeilge réasúnta líofa acu agus a úsáideann í ó am go ham, go sóisialta, cuir i gcás. Tá sé oiriúnach freisin dóibh siúd a thuigeann go leor den teanga ach a bhfuil deacrachtaí acu á gcur féin in iúl de cheal cleachtadh le tamall anuas. Beidh seans ag an duine a dhéanfaidh freastal ar an rang áirithe seo cur lena stór focal agus níos mó a fhoghlaim faoi ghramadach na Gaeilge. Cé go gcuirfear an bhéim ar scileanna labhartha agus éisteachta, bainfear úsáid as téacsanna agus as cleachtaí scríbhneoireachta a chuirfear in oiriúint do na foghlaimeoirí. Beidh réimse níos leithne toipicí i gceist sa leibhéal seo.

 

Ardrang 1 (B2 Teastas Eorpach na Gaeilge www.teg.ie

Dírithe ar dhaoine a bhfuil Gaeilge réasúnta líofa acu ach nach bhfuil an oiread sin taithí acu ar a bheith ag labhairt faoi thopaicí dúshlánacha (cúrsaí reatha agus cúrsaí teicneolaíochta, cuir i gcás). Bíonn seans ag na rannpháirtithe saibhriú a dhéanamh ar a gcuid Gaeilge, leibhéal níos airde cruinnis a bhaint amach agus roinnt mhaith léitheoireachta agus éisteachta a dhéanamh.

Back to Top

Download and Install Browsealoud      Find us on Facebook      Follow us on Twitter