To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Cosaint Sonraí in ITBÁC (Bainistíocht Taifead ina measc)

Is éard is Cosaint Sonraí ann ná cearta príobháideachta an duine maidir le próiseáil sonraí pearsanta, i bhfoirm páipéir agus leictreonach araon.

Leagtar rialacha dochta amach sna hAchtanna um Chosaint Sonraí faoin mbealach ar féidir sonraí pearsanta a bhailiú, a rochtain, a úsáid agus a nochtadh. Tugtar cead do dhaoine aonair faoin reachtaíocht sin rochtain a fháil ar a gcuid sonraí pearsanta ar é a iarraidh, tugann an ceart do dhaoine aonair a gcuid sonraí pearsanta a leasú má fheictear dóibh go bhfuil siad mícheart.

Cheadaigh Foireann Shinsearach Ceannaireachta na hInstitiúide Beartas Cosanta Sonraí ITBÁC agus baineann sé le gach ball foirne agus mac léinn (le linn dóibh a bheith ag freastal ar an Institiúid) de chuid na hInstitiúide.  Is ar an Uachtarán agus ar an bhFoireann Shinsearach Ceannaireachta atá an fhreagracht fhoriomlán a chinntiú go gcomhlíontar an reachtaíocht um Chosaint Sonraí agus an Beartas seo.

Tá gach fostaí nó mac léinn de chuid na hInstitiúide a bhailíonn / a rialaíonn ábhar agus úsáid na sonraí pearsanta freagrach freisin as reachtaíocht um Chosaint Sonraí agus an Beartas seo a chomhlíonadh.

1.      Beartas Cosanta Sonraí

2.      Nósanna Imeachta agus Treoirlínte Cosanta Sonraí

2.1.    Cuspóir na Nósanna Imeachta agus Treoirlínte Cosanta Sonraí

2.2.    Réimsí d'ITBÁC atá faoi réir Cosaint Sonraí

2.3.    Rialacha Cosanta Sonraí

2.4.    Rialacha Cosanta Sonraí a chur i bhFeidhm

 3.      Rangú Sonraí agus Láimhseáil Sonraí

 3.      Freagraíochtaí i ndáil le Rangú Sonraí agus Láimhseáil Sonraí

 4.      Sárú ar Shlándáil Sonraí Pearsanta a Bhainistiú

4.1.    Nósanna Imeachta agus Treoirlínte maidir le Sárú ar Shlándáil Sonraí Pearsanta a Bhainistiú

4.2.    Personal Data Security Breach Report Form PDF Personal Data Security Breach Report Form WORD

 5.       Iarrataí chun Rochtain a fháil ar Ábhar faoi Chosaint Sonraí 

5.1.    Seicliosta i ndáil le hIarrataí chun Rochtain a fháil ar Ábhar faoi Chosaint Sonraí

5.2.    Data Protection Subject Access Requests Form PDF Data Protection Subject Access Requests Form WORD

6.       Nósanna Imeachta agus Treoirlínte i ndáil le Bainistiú Taifead

6.1.    Sceideal Coimeádta Taifead a Chruthú

6.2.    Sceideal Coimeádta Taifead a Athbhreithniú

6.3.    Diúscairt Taifead / Sonraí

6.4.    Sceidil Choimeádta Taifead ITBÁC

6.5.    Records / Data Retention Schedule Form PDF Records / Data Retention Schedule Form WORD

6.6.    Disposition of Records / Data Register Form PDF Disposition of Records / Data Register Form WORD

 

Má bhíonn aon cheist agat nó má theastaíonn soiléiriú uait ar aon ghné de Chosaint Sonraí, déan teagmháil le do thoil le:

 

An tOifigeach um Rialachas Faisnéise

Oifig Rúnaí na hInstitiúide

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

143-149 Bóthar Ráth Maonais Íochtarach

Baile Átha Cliath 6

D06 H328

 

Ríomhphost: foi@dit.ie

Teil: 01 -4027519

 

Má tá ball foirne nó mac léinn de chuid na hInstitiúide den tuairim nár cloíodh leis an mBeartas maidir le Cosaint Sonraí ba chóir dóibh é sin a chur in iúl do Cheann na Scoile / na Feidhme nó don Oifigeach um Rialachas Faisnéise ar dtús.