To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Saoráil Faisnéise (FOI) in ITBÁC

Reachtaíocht FOI:

Aisghaireann An tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014, a síníodh ina dhlí an 14/10/14, Achtanna 1997 agus 2003. Faoin Acht féadfaidh duine ar bith iarratas a dhéanamh ar fhaisnéis nach mbeadh ar fáil go poiblí seachas sin. Foráiltear san Acht FOI 2014 go bhfuil na cearta dlí seo a leanas ag gach duine:

  1. An ceart rochtain a fháil ar thaifid oifigiúla atá coinnithe ag comhlachtaí poiblí a fhorordaítear faoi Alt 12 den Acht FOI (comhlachtaí FOI);
  2. An ceart faoi Alt 9 den Acht FOI faisnéis phearsanta atá coinnithe sna taifid sin a cheartú nó a nuashonrú sa chás go mbeadh an fhaisnéis sin neamhiomlán, míchruinn nó míthreorach; agus
  3. An ceart faoi Alt 10 den Acht FOI na cúiseanna a fháil do chinntí a ghlacann comhlachtaí FOI a mbíonn tionchar acu ar an duine.

Tacaíonn athbhreithniú inmheánach chomh maith le nós imeachta achomhairc seachtrach chuig Oifig an Choimisinéara leis na cearta sin.

Is féidir teacht ar an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 ag: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/30/enacted/en/html

An Próiseas FOI

Conas Iarraidh FOI a Dhéanamh

Foirmeacha Iarrata FOI

Treoirlínte do Bhaill Foirne a bhíonn ag plé hIarrataí FOI

Sceideal Táillí agus Muirear faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014

Muirir le taifid a chuardach, a aimsiú agus a chóipeáil

Ceisteanna a Chuirtear go Minic

Taifead na Nochtuithe FOI

Tuilleadh Eolais:

Má bhíonn aon cheist agat nó má theastaíonn soiléiriú uait ar aon ghné de Shaoráil Faisnéise, déan teagmháil le do thoil le:

An tOifigeach um Rialachas Faisnéise

Oifig Rúnaí na hInstitiúide

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

143-149 Bóthar Ráth Maonais Íochtarach

Baile Átha Cliath 6

D06 H328

Ríomhphost: foi@dit.ie

Teil: 01-4027519