To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

An Próiseas FOI

Féadfaidh duine ar bith iarraidh FOI a dhéanamh faoin Acht FOI agus ní mór don chomhlacht poiblí freagra a thabhairt, de ghnáth, laistigh de 4 seachtaine ó thugann sé admháil ar an iarraidh sin. Maidir le hiarrataí móra agus/nó casta is féidir síneadh suas le 4 seachtaine eile chur leis an tréimhse ama sin.

In ITBÁC is é an tOifigeach um Rialachas Faisnéise in Oifig Rúnaí na hInstitiúide a éascaíonn iarrataí FOI agus is é an Té a Dhéanann Cinntí sa réimse ábhartha in ITBÁC lena mbaineann an iarraidh a phléifidh leis an iarraidh.

Ar na taifid a iarrtar a aimsiú agus a scrúdú d'fhéadfadh go gceadódh an Té a Dhéanann na Cinntí rochtain iomlán ar an bhfaisnéis a iarrtar, go ndiúltódh sé rochtain ar chuid den fhaisnéis nó ar an bhfaisnéis ar fad bunaithe ar fhorais shonracha mar a shonraítear laistigh den Acht FOI.

Faoin Acht, tá de cheart ag an duine a éileoidh an fhaisnéis cinneadh an chomhlachta FOI a achomharc - chuig ball foirne níos sinsearaí laistigh den chomhlacht FOI ar dtús seachas chuig an mball foirne a rinne an bunchinneadh (a dtagraítear dó mar an tAthbhreithneoir Inmheánach) agus ansin chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise mura bhfuil an cinneadh fós sásúil. Tá cinneadh an Choimisinéara Faisnéise ceangailteach sa chás seo.

Tá tuilleadh eolais maidir leis an Acht um Shaoráil Faisnéise le fáil ag: