To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Conas Iarraidh FOI a Dhéanamh

Tabhair ar aird go bhfuil lear mór eolais faoi ITBÁC agus a cuid feidhmeanna le fáil ag an bpobal gan gá iarraidh Saorála Faisnéise ar bith a dhéanamh. Ba chóir d'aon duine atá ag lorg eolais súil a chaitheamh ar dtús ar Scéim Foilseacháin FOI ITBÁC ag: http://www.dit.ie/about/ditpublicationscheme/.

Mura bhfuil an t-eolas atá de dhíth ort le fáil anseo, bain úsáid as an áis cuardaigh lena fháil amach an bhfuil an fhaisnéis le fáil faoi láthair ar láithreán gréasáin ITBÁC. Nó sin déan teagmháil le hOifig Gnóthaí Poiblí na hInstitiúide ag 01 402 7138 or 01 402 7130. D'fhéadfá freisin teagmháil a dhéanamh díreach le baill sna ranna cuí - tá sonraí teagmhála le fáil ar láithreán gréasáin ITBÁC.

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, áirítear ar thaifead aon pháipéir, meamram, téacs nó aon cháipéisí eile, aon ghrianghraf, scannán nó taifeadadh nó aon fhoirm eile ar ar féidir sonraí a choinneáil (más de láimh nó modh meicniúil nó leictreonach atá i gceist), agus aon ní atá ina chuid de nó ina chóip, nó ina mheascán de na nithe sin.

Tá rochtain ar fhaisnéis faoin Acht um Shaoráil Faisnéise faoi réir díolúintí áirithe. Sa chás go socródh ITBÁC eolas a choinneáil siar faoi aon cheann de na forálacha díolúinte sin tabharfar míniú go soiléir ar an gclásal díolúine atá á agairt.