Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Réamhrá

Achtaíodh Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ar an 14 Iúil 2003. Is é seo an chéad phíosa reachtaíochta a sholáthraíonn creatlach reachtúil d'fhonn seirbhísí poiblí a chur i bhfeidhm trí mheán na Gaeilge.

Tá tuilleadh eolais ar Acht na dTeangacha Oifigiúla le fáil ag suíomh gréasáin Oifig an Choimisinéara Teanga agus i dTreoirleabhar Acht na dTeangacha Oifigiúla. 

 Acht na dTeangacha Guidebook jpg

Forálacha an Achta

Is í príomhaidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ná cinntiú go gcuirtear feabhas ar sholáthar agus ar chaighdeán seirbhísí poiblí trí Ghaeilge. 

Scéim Teanga ITBÁC 2012-2015

Cuireann an tAcht dualgas reachtúil ar na Ranna Stáit agus ar na Comhlachtaí Poiblí sa tír, na seirbhísí áirithe seo a chur ar fáil ar bhealach soiléir agus aontaithe. Déanfar é seo trí chreatlach pleanála reachtúil nó 'Scéim' a chur i bhfeidhm ar bhonn trí bliana. Aontófar an Scéim idir Ceann an Chomhlachta Phoiblí agus Aire na nEalaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Feidhmíonn na scéimeanna ar feadh trí bliana agus i ndiaidh sin déanfar athnuachan orthu. Is í aidhm an phróisis athnuachana seo ná feabhas suntasach a chur ar leibheál na seirbhísí as Gaeilge a sholáthraíonn Comhlachtaí Poiblí thar thréimhse ama, de réir éilimh.

Dualgais Dhíreacha Acht na dTeangacha Oifigiúla

Sonraíonn an tAcht forálacha bunúsacha, nó Dualgais Dhíreacha, atá infheidhme go huilíoch maidir le Ranna Stáit agus Comhlachtaí Poiblí a bhaineann le, mar shampla, comhfhreagras a fhreagairt sa teanga inar scríobhadh é, eolas tábhachtach a thabhairt do dhaoine trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach as Gaeilge agus i mBéarla .i. cáipéisí áirithe a fhoilsiú go dátheangach agus go comhuaineach. 

Rialacháin Acht na dTeangacha Oifigiúla

De réir rialacháin Acht na dTeangacha Oifigiúla, tá dualgas ar Chomhlachtaí Poiblí cinntiú go bhfuil a gcuid stáiseanóireachta, comharthaí, agus fógraí taifeadta béil ar fáil as Gaeilge nó go dátheangach roimh dhátaí áirithe, atá leagtha síos de réir na rialachán.

Back to Top