This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Welcome to Human Resources for TU Dublin - City Campus

The management of human resources is ultimately the responsibility of each line manager.

A core role of the HR Department is to ensure that management has available to it the necessary expertise, advice and skill sets supported by HR information systems to make appropriate and informed decisions on Human Resources matters and to support managers in the decisions they take.

The HR Department also ensures that appropriate policies, protocols and procedures reflective of best practice are in place to assist and guide managers in the recruitment, deployment, development and management of staff.

The conduct of negotiations with trade unions representing staff in the University, liaising with the Higher Education Authority, the Department of Education & Skills, and Department of Finance and representing the University on employee relations matters is managed through the HR Department in consultation with appropriate line management and the Human Resources Committee.

The department is ultimately responsible for ensuring that current and retired staff are in receipt of appropriate pay, benefits and conditions.

 

Roinn na nAcmhainní Daonna

Is í an bhainistíocht ar acmhainní daonna freagracht gach uile bhainisteoir líne ar deireadh.

Tá sé mar ról lárnach ag Roinn na nAcmhainní Daonna saineolas, comhairle agus scileanna a chur ar fáil do lucht bainistíochta na hInstitiúde ionas go mbeidh siad in ann cinntí oiriúnacha agus eolasacha a dhéanamh maidir le cúrsaí Acmhainní Daonna. Tugann Roinn na nAcmhainní Daonna tacaíocht don lucht bainistíochta maidir leis na cinntí a dhéanann siad.

Áirithíonn Roinn na nAcmhainní Daonna go bhfuil teacht ar pholasaithe, ar phrótacail agus ar nósanna imeachta oiriúnacha a léiríonn do bhainisteoirí na hInstitiúide treoirlínte dea-chleachtais maidir le cúrsaí earcaíochta, úsáide, forbartha agus bainistíochta ó thaobh foirne de.

Déanann Roinn na nAcmhainní Daonna bainistíocht ar stiúradh idirbheartaíochta le ceardchumainn a dhéanann ionadaíocht do bhaill foirne na hInstitiúide. Anuas air sin, bíonn Roinn na nAcmhainní Daonna ag comhoibriú leis an Údarás um Ard-Oideachas, leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, agus leis an Roinn Airgeadais. Trí Roinn na nAcmhainní Daonna, déantar bainistíocht ar ionadaíocht na hInstitiúide maidir le cúrsaí caidreamh fostaithe freisin, i gcomhairle leis an mbainistíocht líne oiriúnach agus le Coiste Acmhainní Daonna ITBÁC.

Tá Roinn na nAcmhainní Daonna, ar deireadh, freagrach as cinntiú go bhfuil baill foirne reatha agus baill foirne ar scor ag fáil pá, sochair agus coinníollacha iomchuí.

 

Mary Malone

Head of Human Resources

Ceann Seirbhísí Acmhainní Daonna