English version below

Duais Ghlór na nGael d'Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Ag ócáid bhronnta i Seanscoil Shailearna, Cois Fharraige ar an Satharn 3 Márta, bronn An tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta Éamon Ó Cuív T.D. duais Ghlór na nGael 2006 na gColáistí Tríú Leibhéal ar Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Is é seo an chéad bhliain don duais seo a bheith mar chuid de chomórtas náisiúnta bhliaintúil Ghlór na nGael agus tá an-áthas ar Choiste na Gaeilge in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath go bhfuil siad tar éis an gradam a bhaint amach.

'Is mór an onóir agus an tuar dóchais dúinn an duais iontach seo a fháil as obair dhian spreagúil foireann Oifig na Gaeilge, atá bliain amháin d'aois, agus as na céimeanna go léir atá gcur i gcrích ar fud na hInstitiúide ag baill Choiste na Gaeilge leis na teanga a chur chun tosaigh agus a feidhmiú ina ngnáthghnóthaí acadúla. Brúimis ar aghaidh le sléibhte níos airde a dhreapadh an bhliain seo chugainn.' arsa an Dochtúir Matt Hussey, Cathaoirleach Coiste na Gaeilge agus é ag labhairt tar éis bronnadh na nduaiseanna.

Ó Chlé: Siobhán Nic Gaoithín, Oifigeach Gaeilge Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath leis an tAire Éamon Ó Cuív T.D. agus An Dr. Matt Hussey, Stiúrthóir Dámh na hEolaíochta, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ag ócáid bhronnta duaiseanna Ghlór na nGael i Seanscoil Shailearna ar an Satharn 3 Márta tar éis don Institiúid Duais na gColáistí Tríú Leibhéal a bhaint amach sa chomórtas.

Is aitheantas é an duais ar an obair fhorbartha go léir atá ar bun san Institiúid ag cur le fás na Gaeilge, go háirithe le bliain anuas. Tá céim sa Ghaeilge & Iriseoireacht á ofráil ag an Institiúid anois chomh maith le Gaeilge a bheith a mhúineadh ar chéim Dánta na Meán. Tá bun mhodúil sa Ghaeilge nó mar gheall ar an teanga ar fáil ar 16 chlár eile ar fud na hInstitiúide agus cláracha nua páirtaimseartha a fhorbairt i láthair na huaire.

Ó Chlé: An Dr. Matt Hussey, Stiúrthóir Dámh na hEolaíochta, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus Siobhán Nic Gaoithín, Oifigeach Gaeilge Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath leis an craoltóir cailiúil Micheál Ó Muircheartaigh ag ócáid bhronnta duaiseanna Ghlór na nGael i Seanscoil Shailearna ar an Satharn 3 Márta tar éis don Institiúid Duais na gColáistí Tríú Leibhéal a bhaint amach sa chomórtas.

Cuireadh ar bun post nua lán aimseartha mar leachtóir le Gaeilge i Scoil na dTeangacha i rith na bliana. Cuireadh tús le Oifig na Gaeilge lena bhfuil beirt fostaithe i Feabhra 2006 agus tá ranganna Gaeilge agus go leor imeachtaí éagsúla ar siúl ag an Oifig ó shin. Tá fás mhór tagtha ar An gCumann Gaelach san Institiúid agus tá go leor imeachtaí Gaeilge ar bun acu do mhic léinn na hInstitiúide.

Cé go bhfuil an-áthas ar Choiste na Gaeilge an duais seo a fháil, tá go leor le baint amach fós ó thaoibh na Gaeilge san Institiúid. Beidh Scéim Acht na dTeangacha le hullmhú nuair a h-iarrtar ar an Institiúid, tá an Coiste ag obair i dtreo campas nua Gráinseach Ghormáin agus táthar ag súil go dtiocfaidh fás mhór ar líon na gcláracha agus imeachtaí Gaeilge ina n-iomlán san Institiúid.

Ach is cinnte go gcuirfidh duais Ghlór na nGael 2006 go mó leis an obair forbartha teangan atá ar bun in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.

Críoch

Tuilleadh Eolais: Siobhán nó Clare in Oifig na Gaeilge, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 01 4027505 / 7504 gaeilge@dit.ie

Glór na nGael, Irish language Community Award 2006 presented to DIT

The Dublin Institute of Technology was presented with The Third Level Colleges prize in this years Glór na nGael, Irish language Community Awards which were presented in Seanscoil Shailearna, Cois Fharraige, Co. Galway on Saturday last 3rd March by Minister for Community, Rural & Gaeltacht Affairs Éamon Ó Cuív T.D. This is the first year for this category to be included in the Glór na nGael national annual Irish language awards and Coiste na Gaeilge, DIT's Irish language Committee is delighted with the achievement.

'It is a great honour and encouragement to us to win such an important prize. It is for the hard and inspiring work of the staff of Oifig na Gaeilge, now one year old, and for all the achievements of the members of Coiste na Gaeilge across the Institute to develop the standing and use of the language in the normal academic activities. Let us push head to still higher achievements in the coming year' said Dr. Matt Hussey, Chairperson of Coiste na Gaeilge following the presentation.

From the left: Siobhán Nic Gaoithín, Irish Language Officer, Dublin Institute of Technology with Minister Éamon Ó Cuív, T.D. and Dr. Matt Hussey, Director of the Faculty of Science, Dublin Institute of Technology at the Glór na nGael, Irish language Community Awards in Cois Fharraige, Co Galway on Saturday 3rd March after DIT were presented with the Third Level Colleges Award for 2006.

The award is in recognition of the growth of the Irish language in DIT especially within the past year. A degree in Journalism with Irish is available in DIT as well as Irish being taught on the degree in Media Arts. Modules in Irish and on the language are also available on a further 16 programmes throughout DIT and new part time programmes are currently being developed.

From the left: Dr. Matt Hussey, Director of the Faculty of Science, Dublin Institute of Technology, Siobhán Nic Gaoithín, Irish Language Officer, Dublin Institute of Technology with renowned broadcaster Micheál Ó Muircheartaigh at the Glór na nGael, Irish language Community Awards in Cois Fharraige, Co Galway on Saturday 3rd March after DIT were presented with the Third Level Colleges Award for 2006.

A new full time post as Lecturer with Irish was taken up during the year in the School of Languages. Oifig na Gaeilge, the DIT Irish Language Office which employs two people, was established in February 2006 and provides Irish language classes and many Irish language activities and events for DIT staff and students. An Cumann Gaelach, The Irish language Student Society has increased its membership significantly and provides regular Irish language social events for students.

Although Coiste na Gaeilge, DIT are delighted with the Glór na nGael award, there is still a lot to be done with regards to the Irish language. The Institute will have to prepare its Irish Language Scheme under the Official Languages Act 2003, when asked to do so, preparations are underway for the Irish language in the new Grangegorman development as well as the provision of further Irish language programmes and activities in DIT. Yet it is certain that the Glór na nGael Third Level Colleges Award will add greatly to the work underway in the Institute.

ENDS

Further Information: Siobhán/Clare in Oifig na Gaeilge, DIT 01 4027505 / 7504 gaeilge@dit.ie

Back to Top