DIT?s Official Languages Act, Draft Scheme

The Minister for Community, Rural & Gaeltacht Affairs, Éamon Ó Cuív, T.D has requested that DIT draft a Language Scheme in accordance with Section 11 of the Official Languages Act 2003.

The purpose of the Language Scheme is to increase the range and standard of services available in Irish from DIT over the next 3 years. The scheme will detail statutory commitments regarding the services DIT proposes to provide:

 • in Irish only
 • in English only and
 • bilingually

In accordance with the legislation, DIT has a period of 6 months to prepare this draft scheme and present it to the Minister of Community, Rural & Gaeltacht Affairs by the 10th August 2009.

The staff of Oifig na Gaeilge, DIT?s Irish Language Office are facilitating the preparation of DIT?s Draft Scheme under the guidance of DIT?s Languages Act Committee.

Consultation:

Oifig na Gaeilge would like to hear from colleagues, students and the general public on how DIT?s service provision through Irish might be improved over the next 3 years.

Please send your submissions for DIT?s Official Languages Act Draft Scheme by Friday 15th May 2009 to gaeilge@dit.ie

On-line surveys are also underway to gather the views and suggestions of the Institute?s staff and students and can be completed at:  http://www.dit.ie/services/gaeilge/acht/consultation/

 Key Departments & Schools:

As part of the preparatory process, a number of key departments providing services on behalf of the Institute, as well as schools which provide Irish language programmes and modules have been identified to participate in drafting DIT?s Official Languages Act Scheme. These departments and schools have been asked to carry out audits of current provision of services through Irish and of Irish language competency in each department and school by Wednesday April 22nd 2009.

After analysing current service provision, each department and school will then agree commitments towards the development of service provision through the medium of Irish in DIT over the next 3 years. These commitments will be central to DIT?s Official Languages Act Draft Scheme. When the Minister the Community, Rural and Gaeltacht Affairs confirms DIT?s scheme, these commitments have statutory effect and DIT will have a duty to implement them. The departments and schools are listed below:

 • The Office of the President including the Public Affairs Office, Records Management, Graduate Network Office and Oifig na Gaeilge
 • Human Resources including Staff Training & Development and the Health & Safety Office
 • Student Admissions Office including Graduate Studies
 • Library Services
 • Office of the Academic Registrar
 • Buildings Office
 • Property & Facilities Office
 • Information Services
 • DIT Students Union
 • Campus Life including Student Services, Careers Service, Student Counselling Service, Disability Liaison Service and Chaplaincy Service
 • All Faculty Administrators with responsibility for Registration, Fees & Examinations Services.
 • Schools with Irish language programmes & modules: School of Languages, School of Media, School of Culinary Arts & Food Technology, School of Hospitality Management & Tourism, The Conservatory of Music & Drama and the School of Social Science & Law.

If further departments or schools wish to participate in the drafting of DIT?s Official Languages Act Scheme, they are very welcome to do so. Please email Oifig na Gaeilge at gaeilge@dit.ie for further information.

Scheme Drafting Process Deadlines:

22nd April ?09:
Return of audit from key departments & schools

15th May ?09:
Closing date for submissions & end of consultation on DIT?s draft scheme

22nd April ? 22nd May ?09:
DIT?s draft scheme commitments to be agreed with each key department and school.

15th July ?09:
Draft scheme discussed at DIT Governing Body meeting

10th August ?09:
Final date for submission of Draft Scheme to the Minister of Community, Rural & Gaeltacht Affairs

10th August onwards:
The Minister for Community, Rural & Gaeltacht Affairs  will  agree the Scheme with DIT. When the Minister confirms the scheme, the commitments have statutory effect and DIT has a duty to implement them.

Oifig na Gaeilge will make every effort to support all departments and schools in fulfilling the Institute?s responsibilities under the Official Languages Act and thank everyone for their co-operation in drafting DIT?s Official Languages Act Draft Scheme.

Further information on the Official Languages Act is available from www.dit.ie/services/gaeilge/acht/ and www.coimisineir.ie

and from Siobhán and Clare in Oifig na Gaeilge at 01 4027504 or email gaeilge@dit.ie

 

 

Dréachtscéim Acht na dTeangacha Oifigiúla, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Tá cuireadh faighte ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (ITBÁC) ón Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta, Éamon Ó Cuív, T.D. scéim a dhréachtú de réir Alt 11 d?Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Tá sé mar chuspóir ag an Scéim Teanga cur le réimse agus le caighdeán na seirbhísí Gaeilge atá ar fáil ó ITBÁC go ceann 3 bliana. Déanfar cur síos sa scéim ar na gealltanais reachtúla i leith soláthar seirbhísí in ITBÁC

 • trí Ghaeilge amháin
 • trí Bhéarla amháin agus
 • go dátheangach

De réir na reachtaíochta, tá tréimhse 6 mhí ag ITBÁC chun dréachtscéim a ullmhú agus a chur ar aghaidh chuig an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta roimh an 10 Lúnasa 2009.

Tá foireann Oifig na Gaeilge, ITBÁC ag ullmhú dréachtscéim teanga na hInstitiúide faoi threoir Choiste Acht na dTeangacha na hInstitiúide.

Comhairliúchán:

Ba mhaith le hOifig na Gaeilge cloisteáil ón bhfoireann, ó mhic léinn agus ón bpobal go ginearálta ar na slite go bhféadfaí feabhas a chur ar sholáthar seirbhísí trí Ghaeilge san Institiúid.

Seol d?aighneacht do dhréachtscéim Acht na dTeangacha Oifigiúla, ITBÁC chuig gaeilge@dit.ie roimh an Aoine 15 Bealtaine.

Tá suirbhéanna ar líne ar bun chomh maith chun tuairimí agus moltaí baill foirne agus mic léinn na hInstitiúide a bhailiú agus is féidir na suirbhéanna a líonadh amach ag http://www.dit.ie/services/gaeilge/acht/consultation/

Príomhrannóga agus Scoileanna:

Mar chuid de phróiseas ullmhaithe na scéime, tá príomhrannóga a chuireann seirbhísí ar fáil ar son na hInstitiúide agus scoileanna na hInstitiúide le cláir nó le modúil Ghaeilge aitheanta chun a bheith páirteach i ndréachtú scéim na hInstitiúide. Iarradh ar na rannóga agus na scoileanna seo iniúchadh a dhéanamh ar na seirbhísí atá á sholáthar acu cheana féin trí Ghaeilge agus ar inniúlacht a mball foirne sa Ghaeilge, roimh an gCéadaoin 22 Aibreán 2009. Tar éis anailís a dhéanamh ar an soláthar reatha seirbhís, aontóidh gach rannóg agus scoil gealltanais maidir le forbairt soláthar seirbhísí trí Ghaeilge san Institiúid go ceann 3 bliana. Beidh na gealltanais seo mar chroílár dréachtscéim teanga na hInstitiúide. Nuair a dhaingníonn an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta an scéim, beidh feidhm reachtúil leis na gealltanais agus beidh dualgas ar ITBÁC iad a chur i bhfeidhm. Seo thíos liosta na rannóga agus na scoileanna:

 • Oifig an Uachtaráin, Oifig Gnóthaí Poiblí, An tAonad Bainistíochta Taifead, Líonra na gCéimithe agus Oifig na Gaeilge
 • Acmhainní Daonna, an tAonad Traenála agus Forbartha Foirne agus an Oifig Sláinte & Sábháilteachta
 • Oifig Iontrála na Mac Léinn agus Oifig na nIarchéimí
 • Seirbhísí Leabharlainne
 • Seirbhís Faisnéise
 • Oifig an Chláraitheora Acadúil
 • Oifig Tógála
 • Oifig Réadmhaoine & Áiseanna
 • Aontas na Mac Léinn
 • Saol an Champais - Seirbhisí na Mac léinn, Seirbhís Gairmeacha, Seirbhís Comhairliúchán na Mac Léinn, Oifig Idirchaidrimh do Dhaoine faoi Mhíchumas agus an Seirbhís Séiplíneachta
 • Na Riarthóirí Dáimhe go léir (Clárúcháin, Táillí, Seirbhísí Scrúduithe)
 • Scoileanna le cláir agus modúil Ghaeilge (Scoil na dTeangacha, Scoil na Meán, Scoil Ealaíona Cócaireachta agus Teicneolaíocht Bia, Scoil na Bainistíochta Fáilte agus na Turasóireachta, Ardscoil an Cheoil agus na Drámaíochta agus Scoil na nEolaíochtaí Sóisialta agus Dlí)

Má theastaíonn ó bhreis rannóga agus scoileanna a bheith páirteach i ndréachtú scéim teanga na hInstitiúide, bheadh fáilte rompu agus is féidir ríomhphost a sheoladh chuig gaeilge@dit.ie le haghaidh níos mó eolais.

Spriocdhátaí do dhréachtú na scéime:

22 Aibreán 2009:                      
Iniúchadh déanta ag na príomhrannóga agus scoileanna

15 Bealtaine 2009:                    
Dáta deiridh d?aighneachtaí ón bpobal agus críoch le comhairliúcháin ar an dréachtscéim

22 Aibreán ? 22 Bealtaine 2009:
Gealltanais dréachtscéim ITBÁC le haontú leis na príomhrannóga agus scoileanna

15 Iúil 2009:                             
Dréachtscéim le plé ag cruinniú Coiste Rialaithe na hInstitiúide

10 Lúnasa 2009:                       
Dáta deiridh leis an dréachtscéim a chur faoi bhráid an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta  

10 Lúnasa ar aghaidh:               
Daingneoidh an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta an scéim agus beidh feidhm reachtúil leis na gealltanais agus beidh dualgas ar ITBÁC iad a chur i bhfeidhm.

Cuirfidh Oifig na Gaeilge gach tacaíocht gur féidir ar fáil do rannóga agus scoileanna na hInstitiúide i gcomhlíonadh dualgais Acht na dTeangacha Oifigiúla agus tá buíochas ag dul do gach duine atá ag cabhrú le hullmhú dréachtscéim Acht na dTeangacha Oifigiúla ITBÁC.

Tá tuilleadh eolais ar Acht na dTeangacha Oifigiúla ar fáil ag
www.dit.ie/services/gaeilge/acht/ agus www.coimisineir.ie
agus ó Shiobhán agus Clare in Oifig na Gaeilge, 01 4027504 nó seol ríomhphost chuig gaeilge@dit.ie

 

 

 

 

 

Back to Top