Top marks for first cohort of graduates in Applied Irish at DIT

storyMAIrish.jpg

MA sa Ghaeilge Fheidhmeach, Lá Bronnta na nGradam, 20 Feabhra 2010, ITBÁC
MA in Applied Irish, Graduation Day, 20 February 2010, DIT


(Ar chúl, ó chlé / Back row, left to right)

Éamonn Ó Dónaill (Gaelchultúr), Reuben Ó Conluain, Máire Nic Fhinn, Rósmáire McGill,
Íte Ní Chionnaith, an tUachtarán Brian Norton, Anna Bale, Antoine Ó Coileáin, Dr Siobhán Ní Laoire (Cathaoirleach),
Siobhán McCarthy, Deirdre Ní Néill, Ray Mac Mánais, Robert Quinn, Colm Mac Séalaigh.

25th February 2010

DIT sees graduation of first cohort of students from its MA sa Ghaeilge Fheidhmeach (MA in Applied Irish)

Last Saturday saw the graduation of the first ever cohort of students from MA sa Ghaeilge Fheidhmeach / MA in Applied Irish from the Dublin Institute of Technology (DIT).  The group of 12 joined over 400 other students from across DIT in St. Patrick?s Cathedral for the Institute?s end-of-year graduation ceremony.

The MA sa Ghaeilge Fheidhmeach / MA in Applied Irish is an innovative, two year, part-time Masters programme and is run by the School of Languages, DIT in partnership with Gaelchultúr Teo. The programme is directly funded by the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs (administered by the HEA).

The programme was developed as a direct response to a HEA call for an increase in the supply of graduates with specific Irish language skills. New employment opportunities have emerged in Ireland and in Europe in recent years for graduates who have high level language skills in Irish.  This demand for professionals with recognised qualifications in Irish has increased in particular since the passing into law of the Official Languages Act 2003 and the recognition of Irish as an official working language of the European Union. Graduates of DIT?s MA sa Ghaeilge Fheidhmeach will now be able to progress their careers and to flourish within the diversity of creative and professional Irish language, bilingual and multilingual environments in the public and private sectors both at home and abroad.

To date, the MA sa Ghaeilge Fheidhmeach / MA in Applied Irish has been very successful in attracting high calibre students with an interest in developing their knowledge of advanced and specialised topics in Applied Irish and the first cohort of students from this exciting programme were awarded top grades. Their achievement encapsulates the aims of the programme in responding to the identified need for an increased number of graduates with specific Irish language skills.

Speaking at the graduation DIT President, Prof. Brian Norton congratulated the students on their achievement and acknowledged their commitment to the MA in Applied Irish programme as its inaugural graduates.  ?The graduation of these twelve students today sees the culmination of the students? hard work throughout the programme. It is also an historic occasion in educational terms which sees the graduation of the first cohort of students from DIT?s MA in Applied Irish? said Prof. Norton.

The success of the new M.A. in Applied Irish in its first cycle marks another milestone in the overall development of the Irish language across DIT.  Irish language modules are available on 19 part-time and full-time undergraduate and postgraduate programmes with well over 200 students studying the Irish language in DIT. The Institute is currently agreeing its first Scheme under the Official Languages Act to enhance service provision through the medium of Irish across the Institute and an Irish Language Student Residency Scheme as well as classes, scholarships and supports are offered by Oifig na Gaeilge, DIT?s Irish language office, to DIT students and staff.

The MA sa Ghaeilge Fheidhmeach is currently accepting applications for the next programme which will begin in February 2011. The closing date for applications is September 22nd 2010 and all information on the programme is available at http://gaeilgefheidhmeach.dit.ie/


Torthaí den scoth faighte ag an gcéad ghrúpa mac léinn
ón MA sa Ghaeilge Fheidhmeach, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Dé Sathairn, 20 Feabhra, bronnadh céimeanna máistreachta ar an gcéad ghrúpa mac léinn ar an gclár MA sa Ghaeilge Fheidhmeach, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (ITBÁC). Bhí an grúpa de dháréag i measc os cionn ceithre chéad mac léinn ar bronnadh gradaim orthu ag searmanas deireadh bliana na hInstitiúide in Ard-Eaglais Phádraig.

Is clár máistreachta nuálaíoch dhá bhliain, páirtaimseartha an MA sa Ghaeilge Fheidhmeach de chuid Scoil na dTeangacha, Dámh na nEalaíon Feidhmeach san Institiúid, i gcomhpháirtíocht le Gaelchultúr Teoranta (www.gaelchultur.com). Is í an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta (riartha ag an UAO) a mhaoiníonn an clár.  

Cuireadh an MA sa Ghaeilge Fheidhmeach ar bun mar fhreagra ar ghlao ón Údarás um Ard-Oideachas (UAO) le líon na gcéimithe ag a mbeadh sainscileanna Gaeilge a mhéadú. Tá deiseanna nua fostaíochta ann le roinnt blianta anuas in Éirinn agus san Eoraip do chéimithe a bhfuil ardscileanna teanga acu sa Ghaeilge, go háirithe ó tháinig Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 i bhfeidhm agus ó bhain an Ghaeilge stádas oifigiúil amach san Aontas Eorpach. Rachaidh an cháilíocht MA sa Ghaeilge Fheidhmeach chun sochair do na céimithe ina saol gairmiúil agus iad ag feidhmiú ar bhonn proifisiúnta i dtimpeallachtaí Gaeilge agus dátheangacha san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach.

Tá an MA seo tar éis mic léinn den scoth a mhealladh chun ardscileanna sainiúla a fhorbairt sa Ghaeilge Fheidhmeach agus bhain an chéad ghrúpa céimithe gradaim ardchaighdeáin amach ag deireadh a gcúrsa. Tá éachtaí na mac léinn tar éis aidhmeanna an chúrsa a chomhlíonadh agus cur le líon na gcéimithe ag a bhfuil sainscileanna Gaeilge ag leibhéal an-ard.

Ag labhairt do ag searmanas bronnta na gcéimeanna, dúirt Uachtarán na hInstitiúide, an tOllamh Brian Norton, ?Tá bronnadh na gcéimeanna ar na mic léinn anseo inniu mar thoradh agus mar bhuaic ar an obair chrua atá curtha i gcrích acu i rith an chúrsa. Is ócáid stairiúil oideachais í seo freisin agus an chéad ghrúpa mac léinn ag baint amach MA sa Ghaeilge Fheidhmeach in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.? Rinne sé comhghairdeas leis na mic léinn as an méid a bhí bainte amach acu agus d?aithin an tiomantas a bhí léirithe acu don gcúrsa MA sa Ghaeilge Fheidhmeach.

Tá cloch mhíle seo an MA sa Ghaeilge Fheidhmeach ina chuid d?fhorás na Gaeilge ar fud Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Tá os cionn 200 mac léinn ag déanamh staidéir ar an nGaeilge mar chuid de 19 clár éagsúla páirtaimseartha agus lánaimseartha, fochéime agus iarchéime, in ITBÁC. Tá an Institiúid ag socrú a céad Scéim Teanga i láthair na huaire, faoi scáth Acht na dTeangacha Oifigiúla, agus tá Scéim Cónaithe Gaeilge mac léinn chomh maith le scoláireachtaí, ranganna agus imeachtaí Gaeilge á n-eagrú ag Oifig na Gaeilge na hInstitiúide, do bhaill foirne agus do mhic léinn.

Tá an MA sa Ghaeilge Fheidhmeach ag glacadh le hiarratais don chéad chúrsa eile, a thosóidh ag tús mhí Feabhra 2011. Is é an spriocdháta d?iarratais do chúrsa 2011 ná 22 Meán Fómhair 2010 agus tá gach eolas mar gheall ar an MA sa Ghaeilge Fheidhmeach le fáil ag http://gaeilgefheidhmeach.dit.ie.


Tuilleadh Eolais / Further Information:
Dr Siobhán Ní Laoire
Cathaoirleach / Chair
MA sa Ghaeilge Fheidhmeach
Scoil na dTeangacha
Dámh na nEalaíon Feidhmeach
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
Sráid Chaoimhín
BÁC 8
+ 353 + 1 + 4024561
siobhan.nilaoire@dit.ie

Dr Siobhán Ní Laoire
Cathaoirleach / Chair
MA sa Ghaeilge Fheidhmeach / MA in Applied Irish
School of Languages
Faculty of Applied Arts
DIT, Kevin St.
Dublin 8
Ireland
+ 353 + 1 + 4024561
siobhan.nilaoire@dit.ie

Back to Top