Seoladh Scéim Teanga ITBÁC 2012-15 / DIT Irish Language Scheme 2012-15 Launched

Scéim Teanga, Acht na dTeangacha Oifigiúla Seolta ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (ITBÁC)

homepageSceimTeanga2012.jpg

Uachtarán Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, an tOllamh Brian Norton i gcuideachta Siobhán Nic Gaoithín, Oifigeach Gaeilge na hInstitiúide agus Scéim Teanga 2012-15, Acht na dTeangacha Oifigiúla, a sheoladh ag an Institiúid.

Professor Brian Norton, President of the Dublin Institute of Technology (DIT) with Siobhán Nic Gaoithín, Irish Language Officer for DIT at the launch of DIT’s Irish Language Scheme 2012-15 under the auspices of the Official Languages Act.

LEAGAN BÉARLA THÍOS / ENGLISH VERSION BELOW

Déardaoin 19 Iúil 2012:

Tá Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath tar éis Scéim Teanga 2012-2015 na hInstitiúide, faoi scáth Acht na dTeangacha Oifigiúla, a sheoladh.

Tá sé mar chuspóir ag an Scéim Teanga cuir leis an líon agus forbairt a dhéanamh ar an raon agus caighdeán seirbhísí trí Ghaeilge a bheas ar fáil don phobal ón Institiúid.

Tá scoileanna, ranna agus seirbhísí ar fud na hInstitiúide tar éis gealltanais a aontú leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta maidir le forbairt soláthair seirbhísí trí Ghaeilge go ceann trí bliana.

Baineann príomhghealltanais na Scéime Teanga le forbairt a dhéanamh ar chláir acadúil trí Ghaeilge agus le soláthar traenalá in inniúlacht agus i bhfeasacht teanga d’fhoireann na hInstitiúide chun tús a chur leis an bpróiseas chun seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge ó seo go dtí 2015.

Beidh níos mó Gaeilge le fáil i bhfoilseacháin de chuid na hInstitiúide, in ábhair phoiblíochta, ar fhoirmeacha iarratais, i mbileoga eolais agus sna meáin.

Cuirfear méadú leis an méid Gaeilge a bheas le fáil ar láithreán Gréasáin agus seirbhísí idirghníomhacha ar líne na hInstitiúide; cuirfear tús le seirbhís do chustaiméirí trí Ghaeilge i bpríomhionaid phoiblí san Institiúid agus cuirfear an Ghaeilge chun cinn ar champas Ghráinseach Ghormáin agus i saol na mac léinn ar fud na hInstitiúide go ceann trí bliana.

I láthair na huaire, tá os cionn 200 mac léinn ag staidéar ar réimse leathan de chláir Ghaeilge lena n-airítear an MA páirtaimseartha sa Ghaeilge Fheidhmeach agus na cláir lánaimseartha chéime in Iriseoireacht le Gaeilge agus i Scannánaíocht agus Craoltóireacht le Gaeilge ó Scoil na dTeangacha agus Scoil na Meán in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Tá go leor modúil éagsúla Ghaeilge le fáil chomh maith ó Scoil na Bainistíochta Fáilteachais agus na Turasóireachta; ón Scoil Ealaíona Cócaireachta agus Teicneolaíocht Bia; ó Ardscoil an Cheoil agus na Drámaíochta agus ó Scoil na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Dlí.

Bunaíodh Oifig na Gaeilge; oifig tiomnaithe do chur chun cinn agus forbairt na Gaeilge in ITBÁC i 2006 agus beidh sé mar chúram ar an oifig feidhmiú Scéim Acht na dTeangacha Oifigiúla agus forálacha an Achta a éascú san Institiúid. Eagraíonn Oifig na Gaeilge, Scéim Cónaithe Gaeilge na hInstitiúide; scéim a chuireann scoláireachtaí ar fáil do mhic léinn le Gaeilge chun cónaí le chéile trí mheán na Gaeilge chomh maith le go leor deiseanna do bhaill foirne agus do mhic léinn chun Gaeilge a fhoghlaim, a fheabhsú agus a úsáid. Tá Cumann Gaelach bríomhar ag an Institiúid chomh maith a eagraíonn neart imeachtaí Gaeilge do mhic léinn i rith na bliana.

Is cinnte go gcuirfidh chéad Scéim Teanga, Acht na dTeangacha Oifigiúla Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath go mór leis an soláthar seirbhísí trí Ghaeilge ar fáil ón Institiúid. Cuirfear eolas ar fáil go rialta faoi na seirbhísí i nGaeilge a bheas ar fáil ó hITBÁC go ceann 3 bliana ar an laithreán Gréasáin www.dit.ie/gaeilge.

Is féidir teacht ar Scéim Teanga na hInstitiúide ag www.dit.ie/gaeilge agus tá tuilleadh eolais ar fáil ó Oifig na Gaeilge ag 01 4027043 / gaeilge@dit.ie

Irish Language Scheme launched by the Dublin Institute of Technology (DIT)

Thursday 19th July 2012:

The Dublin Institute of Technology has launched its Irish Language Scheme 2012-2015 under the auspices of the Official Languages Act. The Scheme aims to increase and develop the range and standard of services available in Irish to the public from DIT.

Schools, Departments and Services across the Institute have agreed commitments with the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht regarding the development of service provision through the medium of Irish over the next 3 years.

The key commitments in DIT’s scheme relate to developing Irish language academic programmes as well as the provision of training in Irish language competency and language awareness for DIT staff in order to begin the process of service provision through Irish between now and 2015.

There will be an increase in Irish language content in DIT publications, promotional materials, application forms, information leaflets and media.

DIT’s website and interactive on-line services will include more Irish language content; the Institute will provide customer service through Irish at key public areas and the Irish language will be promoted on DIT’s Grangegorman site and in student life across the Institute over the next 3 years. 

There are currently over 200 students studying on a variety of Irish language programmes in DIT ranging from the part-time MA in Applied Irish to the full-time BA degree programmes in Journalism with Irish and Film & Broadcasting with Irish provided by DIT’s School of Languages and School of Media. A wide range of Irish language modules are also available from the School of Hospitality Management and Tourism; the School of Culinary Arts and Food Technology; the Conservatory of Music and Drama and the School of Social Sciences and Law.

A dedicated Irish language office, Oifig na Gaeilge, was established in DIT in 2006 to oversee the development of the Irish language across the Institute and is charged with facilitating the implementation of DIT’s Official Languages Act Scheme and the provisions of the Act. Oifig na Gaeilge organises an Irish language accommodation scholarship scheme (Scéim Cónaithe Gaeilge) for DIT students with Irish to live together through the medium of Irish as well as many opportunities for staff and students to learn, improve and use the language. The Institute also has a vibrant Irish language student society, an Cumann Gaelach who organise Gaeilge events for students during the academic year.

DIT’s first Official Languages Act Scheme will certainly add to the current provision of Irish language services available from the Institute. Information on services being provided through Irish to the public over the next 3 years will be updated regularly on www.dit.ie/gaeilge.

DIT’s Official Languages Act Scheme can be viewed at www.dit.ie/gaeilge and further information is available from Oifig na Gaeilge at 01 4027043 / gaeilge@dit.ie.

Back to Top