Retirement event for lecturer Íte Ní Chionnaith

homepageIte.jpg  

Friends, colleagues and well wishers gathered to wish good luck and a happy retirement to Íte Ní Chionnaith, Senior Lecturer in Irish in the School of Media DIT, who is taking early retirement this summer. Íte has been lecturing in DIT since 1979 and during that time, she has become a hugely respected and eminent educator, Irish Language and Human Rights activist.

Íte was Chair of the BSc Communications (Journalism) from 1995 – 2001. Íte also oversees the production of Tairseach, the annual Irish language magazine produced by students of Journalism with a Language (Gaeilge) course.

Íte was editor of the Irish language monthly periodical Feasta (1979 -1980) and has been a guest lecturer on the intensive Irish language journalism course for Radió na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta and TG4.

Íte is a member of the European Bureau for Lesser Used Languages. She is a regular contributor to periodicals and newspapers including The Irish Times, Hibernia, Feasta, Comhar, Innu, Amárach, Anois, Rosc and An Teachta. She was elected the first female president of Conradh na Gaeilge and served as such from 1985-1989.

storyIte1.jpg

Colleagues both past and present from both academic and non-academic streams gathered to wish a farewell to a respected and hard working colleague. Antaine Ó Faireachan, Íte’s colleague in the School of Media, spoke of how from Day One, Íte always made every effort to make him and indeed, all colleagues, welcome.

He praised her dedication to the job and thanked her for all her assistance and her friendship throughout the years. He presented her with a beautiful bouquet of flowers in recognition of her work.

storyIte2.jpg

Chairperson of Coiste na Gaeilge, a voluntary committee set up to promote Irish in all DIT locations, Máire Mhic Mathúna, recognised that without Íte, the committee may not exist at all. Reflecting on their close personal and professional relationships (the two attended school together), Bean Mhic Mathúna stated how Íte’s dedication to her students was obvious from the close person relationships and indeed friendships that she had forged with them.

Praising her unfailing work in promoting the Irish language both in DIT and in her role as a language and human rights activist, she cited her many forays into the media and, in particular, praised her work with Raidió na Life, the voluntary Irish language radio station.

Bean Mhic Mathúna then presented Íte with two pieces of Newbridge jewellery, a copy of the collected work of the Irish language scholarly journal published by NUI and edited by Dubhghlas de hÍde, Lia Fáil, and a first edition of Mo thuras go Meiriceá also by de hÍde, on behalf of Coiste na Gaeilge and Oifig na Gaeilge.

storyIte3.jpg

Íte herself thanked her friends and colleagues, many of whom had travelled long distances to be at the event for their good wishes. She also especially thanked Irish language officer Sinéad Ní Dhomhnaill for organising the retirement event.

Íte quipped that the porters in Aungier St would be happy to see her go as they often had to physically kick her out of her office late at night!

Friends from various schools and colleges in DIT, both serving and retired, members of DIT’s chaplaincy service, members of Conradh na Gaeilge, the Public Affairs Office, serving and past members of staff of Oifig na Gaeilge DIT, members of Coiste na Gaeilge DIT and Coiste Acht na dTeangacha Oifigiúla ITBÁC were there to wish Íte well.

*********

Cóisir Scoir don Leachtóir Íte Uí Chionnaith

Bhailigh na sluaite chun slán agus gach beannacht a rá le hÍte Ní Chionnaith, Leachtóir Sinsearach le Gaeilge i Scoil na Meán ITBÁC, a bheas ag dul ar scoir luath an samhradh seo. Tá Íte ag leachtóireacht le hITBÁC ó 1979 agus tá ardmheas bainte amach aici le linn an ama sin mar oideoir den scoth agus mar gníomhaí teanga agus chearta daonna.

Bhí sí ina cathaoirleach ar an BSc Cumarsáid (Iriseoireacht) ó 1995-2001 chomh maith le bheith i bhfeighil ar fhoilsiú Tairseach, iris bhliaintúil na Gaeilge a chuireann mic léinn de chuid an chúrsa Iriseoireacht le Teanga (Gaeilge) i gcló.

Bhí Íte ina heagarthóir ar an iris mhíosúil Feasta (1979 – 1980) agus b’aoileachtóir í ar an dianchúrsa in Iriseoireacht na Gaeilge le Raidió na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta agus TG4.

Is ball í Íte den Bhiúró Eorpach ar Theangacha Neamhfhorleithne chomh maith le bheith ina rannpháirtí rialta ar irisí agus nuachtáin ar nós The Irish Times, Hibernia, Feasta, Comhar, Inniu, Amárach, Anois, Rosc agus An Teachta. Toghadh í mar an Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge (1985-1989), an chéad bhean ariamh a raibh an post sin acu.

Bhí comhghleacaithe agus iar-chomhghleacaithe ón saol acadúil agus neamhacadúil i láthair chun slán agus ádh mór a ghuí ar Íte agus chun buíochas a gabháil léi as a hobair chrua agus a dílseacht i rith na mblianta. Dúirt Antaine Ó Faireachán, comhghleacaithe le hÍte i Scoil na Meán, gur chuir Íte fáilte mhór roimhe agus roimh comhghleacaithe nua ar fad nuair a thosnaigh siad sa scoil, rud a chuidigh go mór ar a gcéad lá in ionad oibre nua. Mhol sé Íte as an tacaíocht agus an gcabhair a thug sí i gcónaí agus luaigh sí an cairdeas a d’éirigh eatarthu. Bhronn sé crobhaing bláthanna álainn uirthi.

Nocht Máire Mhic Mathúna ó Choiste na Gaeilge, coiste deonach a cuireadh i bhfeidhm chun an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na hInstitiúide, nach mbeadh an Coiste féin i bhfeidhm gan chur isteach Íte. Agus í ag déanamh tráchta ar an gcairdeas pearsanta idir an bheirt bhan (bhí siad ar scoil lena chéile), dúirt Bean Mhic Mathúna go raibh tiomantas agus dílseacht Íte dá mic léinn le feiceáil go soiléir ó na caidrimh iontacha agus, dar ndóigh, na cairdis a d’éirigh idir í agus iad.

Agus í ag moladh na hoibre atá déanta aici ag cur na Gaeilge chun cinn laistigh agus lasmuigh de ITBÁC chomh maith leis an obair a dhéanann sí mar ghníomhaí teanga agus chearta daonna, luaigh sí obair Íte sna meáin agus an stáisiúin Gaelach, deonach Raidió na Life ach go háirithe.

Ansin bhronn Bean Mhic Mathúna dhá phíosa seodra Newbridge, ceád eagrán de Mo Thuras go Meiriceá leis an gCraoibhín Aoibheann, agus cóip den leabhar nuafhoilsithe Lia Fáil, cnuasach den Iris acadúil iriseoireacht a d’fhoilsigh Ollscoil na hÉireann agus a chuir de hÍde in eagar, ar Íte ar son Choiste na Gaeilge agus Oifig na Gaeilge.

Ghabh Íte féin buíochas ó chroí dá cairde agus dá comhghleacaithe, agus ghabh sí buíochas ar leith as na daoine a tháinig ó chian is ó chóngar as a ndea-ghuíonna ar fad. Sí freisin buíochas go háirithe oifigeach Gaeilge Sinad NDhomhnaill 'eagraigh an ócáid ¿¿scoir

Dúirt Íte go mbeadh foireann na bPoirtéir i Sráid Aungier an-sásta a droim a fheiscint toisc go mbíonn orthu í a chur chun bóthar go déanach san oíche go rialta!

Bhí idir chairde, chomhghleacaithe agus iarchomhghleacaithe ó na scoileanna agus na coláistí ar fud in ITBÁC, bhaill de Sheirbhís Séiplíneachta ITBÁC, bhaill de Chonradh na Gaeilge, fhoireann na hOifige Gnóthaí Poiblí, bhaill foirne agus iarbhaill foirne ó Oifig na Gaeilge ITBÁC, bhaill de Choiste na Gaeilge ITBÁC, agus bhaill de Choiste Acht na dTeangacha Oifigiúla ITBÁC i láthair ag an ócáid.

Back to Top