Comharthaíocht

Is gá aon chomhartha a chuireann comhlacht poiblí in airde nó a chuirtear in airde thar a cheann sa Stát nó lasmuigh den Stát a bheith i nGaeilge nó i nGaeilge agus i mBéarla

Tá samplaí de chomharthaí dátheangacha d’ITBÁC ar fáil le híoslódáil agus priontáil anseo

I measc na comharthaí dátheangacha atá ar fáil le híoslódail, tá comharthaí 'Níl Bia nó Deoch Ceadaithe'; 'Dianchosc ar Chaitheamh Tobac'; 'Scrúduithe ar siúl' agus eile.  Seol ríomhphost chuig gaeilge@dit.ie má theastaíonn aon aistriúcháin uait do chomharthaí.

 

Is gá go mbeadh an téacs i nGaeilge:

 • ann ar dtús
 • chomh feiceálach, sofheicthe agus inléite céanna leis an téacs i mBéarla
 • Ní bheidh na litreacha sa téacs Gaeilge níos lú ó thaobh méide
 • Cuirfidh sé in iúl an fhaisnéis chéanna
 • Ní dhéanfar focal sa téacs Gaeilge a ghiorrú mura bhfuil sé seo déanta sa téacs i mBéarla

 

Tiocfaidh na rialacháin seo i bhfeidhm ar na dátaí seo a leanas:

 • 1 Márta 2009     Aon chomhartha nua
 • 1 Márta 2012     Comharthaí a shuitear in aon suíomh roimh 1 Márta 2009 ar comharthaí iad ar ina leith a bheadh na Rialachín seo á gcomhlíonadh murach earráid sa téacs Gaeilge
 • 1 Márta 2013     Comharthaí i mBéarla amháin  
 • 1 Eanáir 2026    Athrú – comharthaí atá ag cloí leis na Rialacháin ach nach bhfuil an téacs i nGaeilge chomh feiceálach, sofheicthe agus inléite leis an téacs i mBéarla nó go bhfuil na litreacha sa téacs i nGaeilge níos lú ó thaobh méide de, ná na litreacha sa téacs i mBéarla.

 

Féadfaidh an comhlacht 2 chomhartha a shuíomh in aon suíomh agus an fhaisnéis lena mbaineann a bheith i nGaeilge ar cheann amháin díobh agus an fhaisnéis lena mbaineann a bheith i mBéarla a bheith ar an gceann eile.

Tá rogha dhá chomhartha a chur in airde in ionad comhartha amháin dátheangach má mheasann an comhlacht poiblí:

 • go mbeadh sé rómhór
 • go mbeadh sé deacair é a léamh
 • go mbeadh sé ina chúis bacáin
 • gur dhócha go mbeadh daoine, le linn é a léamh, ina mbaol dóibh féin nó do dhaoine eile

 

Eisceachtaí sna Rialacháin maidir le comharthaí:

1. Níl dualgas ar chomhlacht poiblí, faoi na Rialacháin seo, ainm comhlachta phoiblí i nGaeilge na teideal oifigiúil i nGaeilge atá in úsáid go coitianta a aistriú go Béarla.

2. Níl dualgas ar chomhlacht poiblí, faoi na Rialacháin seo, aistriúchán a dhéanamh ó Bhéarla go Gaeilge, ná ó Ghaeilge go Béarla ar:

 • ainm duine;
 • lógó
 • ainm branda
 • ainm comhlachta seachas comhlacht poiblí

 

Ní gá athrú a dhéanamh:

 • Ar chomhartha ar díol spéise é ó thaobh na healaíne, na hailtireachta nó na staire de, nó faoi réir ordaithe buanchoimeádta
 • Ar phlaic chuimhneacháin a suíodh nó a cuireadh in airde roimh 1 Márta 2009
 • Ar chomhartha atá ann faoi láthair a chomhlíonann na Rialacháin seachas an téacs i mBéarla a bheith roimh an téacs i nGaeilge

 

Ní bhaineann na Rialacháin seo leis an méid seo a leanas:

Back to Top