Polasaí Aistriúcháin Oifig na Gaeilge, ITBÁC

 

Cad atá le n-aistriú?

Tá dualgas reachtúil ar gach comhlacht poiblí atá ainmnithe faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 feidhmiú de réir na Dualgais Dhíreacha agus na Rialacháin a bhaineann leis an Achta céanna chomh maith leis na gealltanais atá aitheanta ag an Institiúid faoi Scéim Acht na dTeangacha Oifigiúla Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.

De réir na Dualgais, caithfidh gach comhlacht poiblí:

 • A chinntiú gur i nGaeilge a fhreagraítear comhfhreagras (tríd an gcóras poist nó go leictreonach) a sheoltar i nGaeilge chuig comhlachtaí poiblí (Alt 9(2) den Acht).
 • A chinntiú nuair atá faisnéis áirithe á soláthar don phobal i gcoitinne nó d’aicme den phobal tríd an gcóras poist nó go leictreonach (mar shampla cora poist) gur i nGaeilge nó go dátheangach atá an chumarsáid sin (Alt 9(3) den Acht).
 • Na doiciméid seo a leanas a fhoilsiú go comhuaineach i nGaeilge agus i mBéarla:
  • aon doiciméad ina leagtar amach tograí beartais phoiblí;
  • aon tuarascáil bhliantúil;
  • aon chuntas iniúchta nó ráiteas airgeadais;
  • aon ráiteas straitéise atá déanta faoin Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí 1997;
  • aon doiciméad a fhorordaíonn an tAire Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta (i gcomhar le hAirí eile, más cuí) go bhfuil tábhacht mhór phoiblí ag baint leis (Alt 10 den Acht).

  De réir na Rialachán, tá dualgas ar chomhlachtaí poiblí a chinntiú go bhfuil:

  • a gcuid stáiseanóireachta (nóta-pháipéar, duillíní dea-mhéine, leatháin chlúdaigh facs, clúdaigh chomhaid agus fillteáin eile, lipéid agus clúdaigh litreach),
  • a gcuid comharthaíochta agus
  • a gcuid fógairtí taifeadta béil á soláthar i nGaeilge nó go dátheangach faoi dhátaí áirithe atá daingnithe faoi na Rialacháin.

  Cuireann Oifig na Gaeilge seirbhís aistriúcháin ar fáil don Institiúid.

  Ginearálta:

  • Caithfear aon téarma nó doiciméad atá le haistriú go Gaeilge a sheoladh chuig Oifig na Gaeilge i gcóir aistriúcháin.  
  • Tá seirbhísí comhlachta aistriúcháin proifisiúnta aontaithe ag Oifig na Gaeilge don Institiúid (i gcomhair le hOifigí Gaeilge Coláiste na Trionóide agus An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath)
  • Bíonn Oifig na Gaeilge ag obair chun caighdeánú a dhéanamh ar an téarmaíocht go léir a úsáidtear in Institiúid Teicneolaíocht Bhaile Átha Cliath i gcomhair le Coiste na Gaeilge.

   

  Aistriúcháin ghairid:

  Cártaí Gnó & Téarmaíocht Ghairid:

  • Is féidir le hOifig na Gaeilge aistriúcháin ghairid - Cártaí Gnó, Téarmaíocht etc. a sholathar don Institiúid.  
  • Caithfear na sonraí a sheoladh ar ríomhphost chuig gaeilge@dit.ie agus seolfar ar ais an t-aistriúchán i bhfoirm ríomhphost.
  • Ní thabharfaidh Oifig na Gaeilge aistriúcháin bhéal nó aistriúcháin thar an nguthán.
  • Níl aon gá le hainmneacha daoine a aistriú go Gaeilge.
  • Ag brath ar bhrú oibre na hOifige agus infhaighteacht Oifig na Gaeilge, beidh na cártaí gnó / téarmaí seolta ar ais roimh dhá lá oibre.

  Aistriúcháin fhada:

  • Nuair is aistriúcháin fhada atá i gceist, tá seirbhísí comhlachta aistriúcháin proifisiúnta aontaithe ag Oifig na Gaeilge don Institiúid (i gcomhair le hOifigí Gaeilge Coláiste na Trionóide agus An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath)
  • Dhéanfaidh Oifig na Gaeilge an socruithe go léir maidir leis an t-aistriúchán leis an gcomhlacht aistriúcháin.
  • Caithfear na sonraí a sheoladh ar ríomhphost chuig gaeilge@dit.ie agus seolfar ar ais an t-aistriúchán i bhfoirm ríomhphost.
  • Braitheann na scálaí ama ar Oifig na Gaeilge a bheith ar fáil agus caithfear reamhfhógra a thabhairt d'Oifig na Gaeilge faoi ábhar aistriúcháin a bheas ag teacht.
  • Molaimis ar a laghad an méid seo ama a thabhairt chun doiciméid a fháil aistrithe, tar eis dóibh a bheith seolta chuig Oifig na Gaeilge. 
   • 0 - 1,000 focal: 5 lá oibre
   • 1,000 - 5,000 focal: 9 lá oibre
   • 5,000 -10,000 focal: 18 lá oibre
   • 10,000 - 25,000 focal: 22 lá oibre

Back to Top