Levels

An Ghaeilge ag an Obair - Practical Irish in the Workplace'

'Practical Irish in the Workplace' is designed to develop staff core skills necessary for Irish language service provision throughout the Institute. Classes involving a wide range of role-play scenarios, practical language skills and the role of Irish in the workplace (i.e. obligations under The Official Languages Act) are some of the aspects which will be covered in this course. A basic knowledge of Irish is required to participate on this course.

‘An Ghaeilge ag an Obair’, ranganna ag díriú ar na croí-scileanna a bhfuil gá leo le seirbhís Ghaeilge a thairiscint ar fud na hInstitiúide más ball foirne thú. Leagfar béim ar leithéidí an rólghlactha, ar scileanna teanga praiticiúla, agus ar ról na Gaeilge san áit oibre (.i. na príomhdhualgais a bhaineann le hAcht na dTeangacha Oifigiúla) le linn an chúrsa seo. Caithfidh eolas bunúsach a bheith agat ar an Ghaeilge chun páirt a ghlacadh sa chúrsa seo.

 

Glantosaitheoirí (A1 Teastas Eorpach na Gaeilge www.teg.ie )
Complete Beginners (A1 European Certificate in Irish
www.teg.ie )

Tá an leibhéal seo dírithe orthu siúd nach bhfuil aon eolas acu ar an nGaeilge. Níl sé oiriúnach don té a bhfuil freastal déanta aige/aicí ar bhunrang cheana féin ná do dhuine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil. Is ar scileanna labhartha agus éisteachta a bheidh an bhéim agus múinfear an ghramadach i gcomhthéacs. Ag deireadh an chúrsa beidh na foghlaimeoirí in ann labhairt fúthu féin, faoina gcúlra, faoina gcuid oibre, srl., agus beidh eolas bunúsach acu ar an ngramadach.

This level is aimed at those who have no knowledge of the Irish language. The class will not be suitable for anyone who has recently attended a beginners' course or who has studied Irish at secondary school. The emphasis will be on developing speaking and listening skills. Grammar will be taught in context at all times. By the end of the course participants will have learnt how to engage in basic everyday interactions, talk about themselves and their background, the work they do, etc. and will have acquired a basic knowledge of grammar.

Bunrang 1 & 2 (A2 Teastas Eorpach na Gaeilge www.teg.ie)
Refreshers 1 & 2 (A2 European Certificate in Irish www.teg.ie)

Tá an leibhéal seo dírithe orthu siúd a bhfuil eolas bunúsach acu ar an teanga cheana féin, mar shampla do dhuine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, nó a bhfuil cúrsa tosaitheoirí críochnaithe acu. Is ar scileanna labhartha agus éisteachta a bheidh an bhéim agus múinfear an ghramadach i gcomhthéacs. Rachfar siar ar na buneilimintí teanga a bhíonn i gceist i mbunrang de ghnáth ag tús an chúrsa. Tabharfar deis do na foghlaimeoirí a gcuid Gaeilge a chleachtadh trí obair ghrúpa agus obair bheirte. Is ar thoipicí a bhaineann go dlúth lena saol féin is mó a bheidh na rannpháirtithe ag díriú.

This level is intended for those who have an elementary knowledge of the language from previous study, those who have completed a beginners' course or studied Irish in school, for example. Emphasis will be placed on developing oral and listening skills, confidence building and grammar will be taught throughout the course as the need arises. Instruction will begin with a revision of key basic elements of the language usually taught at beginner's level. A communicative approach to teaching will be employed and, through the use of a wide variety of activities in groups and pairs, students will be given opportunities to practice what they have learnt. Participants will be concentrating mainly on topics which are relevant to their own lives.

Meánleibhéal 1 (B1 Teastas Eorpach na Gaeilge www.teg.ie
Intermediate 1 (B1 European Certificate in Irish www.teg.ie)

Tá an leibhéal seo dírithe ar dhaoine a bhfuil Gaeilge réasúnta líofa acu agus a úsáideann í ó am go ham, go sóisialta, cuir i gcás. Tá sé oiriúnach freisin dóibh siúd a thuigeann go leor den teanga ach a bhfuil deacrachtaí acu á gcur féin in iúl de cheal cleachtadh le tamall anuas. Beidh seans ag an duine a dhéanfaidh freastal ar an rang áirithe seo cur lena stór focal agus níos mó a fhoghlaim faoi ghramadach na Gaeilge. Cé go gcuirfear an bhéim ar scileanna labhartha agus éisteachta, bainfear úsáid as téacsanna agus as cleachtaí scríbhneoireachta a chuirfear in oiriúint do na foghlaimeoirí. Beidh réimse níos leithne toipicí i gceist sa leibhéal seo.

This level is aimed at those who are reasonably fluent in Irish and who use it socially from time to time. This level is also suitable for those who have studied Irish at school, who understand a great deal of the language but have had few opportunities to use it in recent years. The emphasis will be on developing speaking and listening skills but students will also have some opportunities to read and to write the language as well. Participants will have the opportunity to extend their vocabulary and to learn more about Irish grammar. The range of topics covered will be more extensive than those covered in the other classes.

Meánleibhéal 2 (B2 Teastas Eorpach na Gaeilge www.teg.ie
Intermediate 2 (B2 European Certificate in Irish
www.teg.ie )

Dírithe ar dhaoine a bhfuil Gaeilge réasúnta líofa acu ach nach bhfuil an oiread sin taithí acu ar a bheith ag labhairt faoi thopaicí dúshlánacha (cúrsaí reatha agus cúrsaí teicneolaíochta, cuir i gcás). Bíonn seans ag na rannpháirtithe saibhriú a dhéanamh ar a gcuid Gaeilge, leibhéal níos airde cruinnis a bhaint amach agus roinnt mhaith léitheoireachta agus éisteachta a dhéanamh.

Aimed at those who have a reasonable fluency in Irish but who have little experience of discussing more challenging topics (current affairs and technology, for example). Participants have an opportunity to add to their vocabulary and range of idiomatic expressions and to improve their grammar. A wide range of topics is discussed in the classes.

 

Back to Top