Eolas Ginearálta: Ceisteanna Coitianta maidir le Ranganna Gaeilge DIT

An bhfuil costas ag baint leis na ranganna?
How much do the classes cost?

Tá na ranganna Gaeilge seo saor in aisce d'fhoireann agus do mhic léinn na hInstitiúide.

These Irish classes are free of charge for the staff and students of DIT.

Cá mbíonn na ranganna ar siúl?
Where are the classes held
?

Beidh ranganna á dtairiscint ar champais éagsúla, má bhíonn dóthain éilimh orthu. Téigh i dteagmháil le Gráinne ag 01 402 7043 nó seol ríomhphost chuig gaeilge@dit.ie má theastaíonn uait rang Gaeilge a chur ar bun i do champas féin. Tá clár ama reatha na ranganna le fáil ag an nasc thíos.
Clár ama

Classes are offered on various DIT campuses, depending on demand. Contact Gráinne at 01 402 7043 or send an email to gaeilge@dit.ie if you would like to have an Irish class on your campus. For a full current class timetable, click on the link below.
Timetable

An gá dom clárú do na ranganna?
Do I need to register for classes?

Tá sé tábhachtach clárú do na ranganna go luath chun a chinntiú go mbeidh áit ann duit.

It is important to register early for classes to ensure that there will be a place available for you.

Conas a chláróidh mé?
How do I register?

Is féidir le baill foirne clarú do na Ranganna Gaeilge / Staff can register for the Irish classes here: Foireann

Is féidir le mic léinn clárú do na Ranganna Gaeilge / Students can register for the Irish classes here: Mic Léínn

 

Cén leibhéal is fearr a d'oirfeadh dom?
What level would suit me?

Tá ceithre cinn de leibhéil teanga á dtairiscint ag Oifig na Gaeilge agus tugtar mionchuntas orthu thíos.
Leibhéil 
Mura bhfuil tú cinnte cén leibhéal is fearr a d'oirfeadh duitse, cuir glaoch ar Ghráinne in Oifig na Gaeilge.

Oifig na Gaeilge offer classes at four levels, described in detail below.
Levels 
If you are not sure which level would best suit you, contact Gráinne in Oifig na Gaeilge.

Cén cur chuige atá i gceist sna ranganna? 
How are the classes taught?

Baintear úsáid as cur chuige cumarsáideach i ranganna Gaeilge Oifig na Gaeilge. Beidh béim láidir ar obair bheirte agus ar obair ghrúpaí agus tugtar deis do na foghlaimeoirí páirt ghníomhach a ghlacadh sna ranganna. Beidh an bhéim ar theanga úsáideach laethúil agus ar thopaicí spéisiúla agus múintear an ghramadach de réir mar a bhíonn sí ag teastáil. Ní gá téacsleabhar a cheannach nó staidéar a dhéanamh ar ábhar roimh ré.

A communicative approach to teaching is used in Oifig na Gaeilge's Irish language classes. There will be a strong emphasis on working in pairs and in groups, and students will be encouraged to take an active part in the class. The emphasis will be on useful, everyday language and interesting topics, with grammar being taught as needed. There is no need to purchase a textbook or to do any study on the topics beforehand.

Back to Top