Leibhéil

‘An Ghaeilge ag an Obair’

Ranganna ag díriú ar na croí-scileanna a bhfuil gá leo le seirbhís Ghaeilge a thairiscint ar fud na hInstitiúide más ball foirne thú. Leagfar béim ar leithéidí an rólghlactha, ar scileanna teanga praiticiúla, agus ar ról na Gaeilge san áit oibre (.i. na príomhdhualgais a bhaineann le hAcht na dTeangacha Oifigiúla) le linn an chúrsa seo. Caithfidh eolas bunúsach a bheith agat ar an Ghaeilge chun páirt a ghlacadh sa chúrsa seo.

Glantosaitheoirí (A1 Teastas Eorpach na Gaeilge www.teg.ie )

Tá an leibhéal seo dírithe orthu siúd nach bhfuil aon eolas acu ar an nGaeilge. Níl sé oiriúnach don té a bhfuil freastal déanta aige/aicí ar bhunrang cheana féin ná do dhuine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil. Is ar scileanna labhartha agus éisteachta a bheidh an bhéim agus múinfear an ghramadach i gcomhthéacs. Ag deireadh an chúrsa beidh na foghlaimeoirí in ann labhairt fúthu féin, faoina gcúlra, faoina gcuid oibre, srl., agus beidh eolas bunúsach acu ar an ngramadach.

Bunrang  1 & 2 (A2 Teastas Eorpach na Gaeilge www.teg.ie)

Tá an leibhéal seo dírithe orthu siúd a bhfuil eolas bunúsach acu ar an teanga cheana féin, mar shampla do dhuine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, nó a bhfuil cúrsa tosaitheoirí críochnaithe acu. Is ar scileanna labhartha agus éisteachta a bheidh an bhéim agus múinfear an ghramadach i gcomhthéacs. Rachfar siar ar na buneilimintí teanga a bhíonn i gceist i mbunrang de ghnáth ag tús an chúrsa. Tabharfar deis do na foghlaimeoirí a gcuid Gaeilge a chleachtadh trí obair ghrúpa agus obair bheirte. Is ar thoipicí a bhaineann go dlúth lena saol féin is mó a bheidh na rannpháirtithe ag díriú.

Meánleibhéal 1 (B1 Teastas Eorpach na Gaeilge www.teg.ie

Tá an leibhéal seo dírithe ar dhaoine a bhfuil Gaeilge réasúnta líofa acu agus a úsáideann í ó am go ham, go sóisialta, cuir i gcás. Tá sé oiriúnach freisin dóibh siúd a thuigeann go leor den teanga ach a bhfuil deacrachtaí acu á gcur féin in iúl de cheal cleachtadh le tamall anuas. Beidh seans ag an duine a dhéanfaidh freastal ar an rang áirithe seo cur lena stór focal agus níos mó a fhoghlaim faoi ghramadach na Gaeilge. Cé go gcuirfear an bhéim ar scileanna labhartha agus éisteachta, bainfear úsáid as téacsanna agus as cleachtaí scríbhneoireachta a chuirfear in oiriúint do na foghlaimeoirí. Beidh réimse níos leithne toipicí i gceist sa leibhéal seo.

Meánleibhéal 2 (B2 Teastas Eorpach na Gaeilge www.teg.ie

Dírithe ar dhaoine a bhfuil Gaeilge réasúnta líofa acu ach nach bhfuil an oiread sin taithí acu ar a bheith ag labhairt faoi thopaicí dúshlánacha (cúrsaí reatha agus cúrsaí teicneolaíochta, cuir i gcás). Bíonn seans ag na rannpháirtithe saibhriú a dhéanamh ar a gcuid Gaeilge, leibhéal níos airde cruinnis a bhaint amach agus roinnt mhaith léitheoireachta agus éisteachta a dhéanamh.

Back to Top