Update for week of 25 January 2016

Practical Irish in the Workplace -  An Ghaeilge ag an Obair

A chara,

We would like to invite you and your colleagues to attend a new format of an Irish class here in DIT, An Ghaeilge ag an Obair - Practical Irish in the Workplace, a 6 week introductory course consisting of one hour classes designed to develop staff core skills necessary for Irish language service provision throughout the Institute.

‘An Ghaeilge ag an Obair – Practical Irish in the Workplace’ will take place in DIT Kevin St. on Tuesdays beginning the 9th February from 12-1p.m. in Room 1-054 for 6 weeks until March 15th 2016. 

Classes will consist of a wide range of role-play scenarios based on situations that you might find yourself in when dealing with students and the public, practical language skills and discussion of the role of Irish in the workplace (i.e. statutory obligations under The Official Languages Act). We hope that this new format will encourage more staff members of DIT to develop their bilingual competencies and over time to be in a position to actively offer services through Irish. 

If you are interested in this course, please tick the ‘Practical Irish in the Workplace’ box on the registration form here

For further information contact Siobhán or Gráinne in Oifig na Gaeilge at: gaeilge@dit.ie / 01 402 7043 / http://dit.ie/oifignagaeilge

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba mhór againn dá mbeadh tú féin agus do chomhghleacaithe i láthair ag cineál ranga nua atá á thairiscint againn anseo in ITBÁC, ‘An Ghaeilge ag an Obair – Practical Irish in the Workplace’, réamhchúrsa 6 seachtaine ina mbeidh ranganna aon uair an chloig ag díriú ar na croí-scileanna a bhfuil gá leo le seirbhís Ghaeilge a thairiscint ar fud na hInstitiúide más ball foirne thú.

Beidh ‘An Ghaeilge ag an Obair – Practical Irish in the Workplace’ ar siúl i Sráid Chaoimhín ar an Máirt ag tosú ar an 9 Feabhra ó 12-1pm i Seomra 1-054 ar feadh sé seachtaine go dtí an 15 Márta 2016.

Leagfar béim ar leithéidí an rólghlactha bunaithe ar ócáidí ina mbeadh ort a bheith ag déileáil le mic léinn agus leis an bpobal, ar scileanna teanga praiticiúla, agus ar phlé ar ról na Gaeilge san áit oibre (.i. na príomhdhualgais reachtúla a bhaineann le hAcht na dTeangacha Oifigiúla) le linn an chúrsa seo. Táthar ag súil go spreagfar níos mó ball foirne de chuid ITBÁC a gcumas dátheangach a fhorbairt le go mbeidh siad in ann, de réir a chéile, seirbhís trí Ghaeilge a thairiscint go gníomhach. 

Sa chás go mbeadh suim agat i gcúrsa mar seo, cuir tic leis an mbosca ‘An Ghaeilge ag an Obair’ ar an bhfoirm chlárúcháin anseo

Le tuilleadh eolais a fháil bí i dteagmháil le Siobhán nó le Gráinne in Oifig na Gaeilge ag:

gaeilge@dit.ie / 01 402 7043 / http://dit.ie/oifignagaeilge