To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Dualgais de réir Rialachán

Tá dualgas reachtúil ar gach comhlacht poiblí atá ainmnithe faoin Acht feidhmiú de réir na Rialachán atá déanta ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta faoi alt 9(1) den Acht.

De réir na Rialachán, tá dualgas ar chomhlachtaí poiblí a chinntiú go bhfuil:

  • a gcuid stáiseanóireachta (nóta-pháipéar, duillíní dea-mhéine, leatháin chlúdaigh facs, clúdaigh chomhaid agus fillteáin eile, lipéid agus clúdaigh litreach),
  • a gcuid comharthaíochta agus
  • a gcuid fógairtí taifeadta béil á soláthar i nGaeilge nó go dátheangach faoi dhátaí áirithe atá daingnithe faoi na Rialacháin.

Ní leor do chomhlachtaí poiblí fógairtí taifeadta béil, stáiseanóireacht nua agus/nó comharthaí nua a chur ar fáil i mBéarla amháin tar éis na ndátaí cuí atá leagtha amach sna Rialacháin seo. Caithfidh siad bheith i nGaeilge amháin nó i nGaeilge agus i mBéarla.