To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

An Chéad Stór Digiteach Náisiúnta do Shonraí Gaeilge Seolta

Dáta: 9 Bealtaine, 2019

D’fhreastal baill foirne Oifig na Gaeilge, Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Siobhán Nic Gaoithín agus Gráinne Ní Bhreithiún ar sheoladh náisiúnta ‘an Stáisiún Athsheachadta Náisiúnta’ (NRS) - stór digiteach náisiúnta nua do shonraí teanga, a bhí ar siúl i nGaillimh. Tá sé i gceist go gcuirfidh an stór nua feabhas le cúrsaí ríomhaistriúcháin d’fhorais phoiblí in Éirinn agus ar fud na hEorpa. Rinne an Dr Aodhán Mac Cormaic, Stiúrthóir na Gaeilge sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an Stáisiún Athscheachadta Náisiúnta a sheoladh ar an 8 Bealtaine agus tá sé ar an chéad ardán lárnach chun sonraí teanga dátheangacha a roinnt ar fud na tíre.

Seoladh ELRI
Ó chlé: Helen McHugh, Ionad ADAPT; Siobhán Nic Gaoithín, Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath; Áine Ní Shúilleabháin, Coláiste na Trionóide; Brian Mac Maghnuis, Ollscoil Mhá Nuad; Gráinne Ní Bhreithiún, Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus Teresa Lynn, Ionad ADAPT.

Ba iad lucht taighde ag Ionad ADAPT in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath a d’fhorbair an t-ardán nua ar líne seo. Tá sé i gceist go gcuirfidh sé feabhas le caighdeán na n-aistriúchán Gaeilge ó chóras ríomhaistriúcháin an Aontais Eorpaigh – eTranslation – agus ag an am céanna go gcuirfidh sé cúnamh digiteach ar fáil don Ghaeilge.

Tá Oifig na Gaeilge, OT Baile Átha Cliath tar éis dul i bpáirt le hIonad ADAPT agus ag úsáid an NRS chun sonraí teanga a uaslódáil go dtí suíomh lárnach amháin. Cuirfidh an stór lárnach seo le haghaidh sonraí aistriúcháin Béarla/Gaeilge feabhas le cúrsaí ríomhaistriúcháin don Ghaeilge. Tá sé i gceist leis an NRS acmhainní teanga a bhailiú, a réiteach agus a roinnt leis an sprioc dheireanach go bhfeabhsófaí teicneolaíocht an aistriúcháin sa riarachán poiblí in Éirinn agus ar fud na hEorpa. Déanfar na sonraí a bhaileofar a sheachadadh ar aghaidh go dtí tairseach mhór Eorpach a bhailíonn sonraí ó gach ceann den 24 teanga oifigiúil Eorpach, rud a chuirfidh feabhas leis an gcóras eTranslation.

Ag labhairt dó ar ócáid an tseolta, dúirt an Dr Aodhán Mac Cormaic, Stiúrthóir na Gaeilge ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta: “Sa ré dhigiteach tá sé den ríthábhacht go mbeadh forbairt na teicneolaíochta sa Ghaeilge ag dul ar aghaidh céim ar chéim le teangacha eile an domhain. Cuid riachtanach den infreastruchtúr atá de dhíth atá sa stáisiún athsheachadta seo agus muid ag iarraidh caighdeán an ríomhaistriúcháin sa Ghaeilge a fhorbairt agus a fheabhsú. Cuirfidh sé sin leis an gcumarsáid agus an soláthar seirbhísí sa teanga, go náisiúnta agus san Eoraip. Cuirfidh an clár leis an obair atá ar bun cheana féin ag an leibhéal náisiúnta agus AE atá dírithe ar an maolú ar úsáid na Gaeilge in institiúidí an AE a thabhairt chun deiridh faoi dheireadh na bliana 2021.”

Ar spriocanna an NRS, tá:

  • Feidhmiú mar ardán d’fhostaithe sa tseirbhís phoiblí atá ag obair trí mheán na Gaeilge chun sonraí teanga a uaslódáil go dtí suíomh lárnach amháin.
  • Costais aistriúcháin náisiúnta a laghdú agus tacú le forbairtí i dteicneolaíocht an aistriúcháin don Ghaeilge.
  • Feabhas a chur le córais uathaistriúcháin an AE atá ar fáil gan bhac do gach foras poiblí.

Is féidir ábhair dhátheangacha Béarla/Gaeilge atá ar fáil in Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath a sheoladh chuig Oifig na Gaeilge ag gaeilge@dit.ie le haghaidh uaslódáil agus téigh i dteagmháil le hOifig na Gaeilge le haghaidh níos mó eolas faoin dtionscnaimh.

Tuilleadh Eolais: Siobhán / Gráinne in Oifig na Gaeilge, OT Baile Átha Cliath, Áras Ráth an Dúin, Gráinseach Ghormáin, Baile Átha Cliath 7 / 01 4027043 / gaeilge@dit.ie / www.dit.ie/gaeilge