To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Roinn na nAcmhainní Daonna

Is í an bhainistíocht ar acmhainní daonna freagracht gach uile bhainisteoir líne ar deireadh.

Tá sé mar ról lárnach ag Roinn na nAcmhainní Daonna saineolas, comhairle agus scileanna a chur ar fáil do lucht bainistíochta na hInstitiúde ionas go mbeidh siad in ann cinntí oiriúnacha agus eolasacha a dhéanamh maidir le cúrsaí Acmhainní Daonna. Tugann Roinn na nAcmhainní Daonna tacaíocht don lucht bainistíochta maidir leis na cinntí a dhéanann siad.

Áirithíonn Roinn na nAcmhainní Daonna go bhfuil teacht ar pholasaithe, ar phrótacail agus ar nósanna imeachta oiriúnacha a léiríonn do bhainisteoirí na hInstitiúide treoirlínte dea-chleachtais maidir le cúrsaí earcaíochta, úsáide, forbartha agus bainistíochta ó thaobh foirne de.

Déanann Roinn na nAcmhainní Daonna bainistíocht ar stiúradh idirbheartaíochta le ceardchumainn a dhéanann ionadaíocht do bhaill foirne na hInstitiúide. Anuas air sin, bíonn Roinn na nAcmhainní Daonna ag comhoibriú leis an Údarás um Ard-Oideachas, leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, agus leis an Roinn Airgeadais. Trí Roinn na nAcmhainní Daonna, déantar bainistíocht ar ionadaíocht na hInstitiúide maidir le cúrsaí caidreamh fostaithe freisin, i gcomhairle leis an mbainistíocht líne oiriúnach agus le Coiste Acmhainní Daonna ITBÁC.

Tá Roinn na nAcmhainní Daonna, ar deireadh, freagrach as cinntiú go bhfuil baill foirne reatha agus baill foirne ar scor ag fáil pá, sochair agus coinníollacha iomchuí.

 

Mary Malone

Head of Human Resources

Ceann Seirbhísí Acmhainní Daonna