To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Acht na dTeangacha Oifigiúla 

Síníodh Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ina dhlí ar 14 Iúil 2003. Is é príomhaidhm an Achta a chinntiú go gcuirtear feabhas ar sholáthar seirbhísí poiblí trí Ghaeilge.

Déantar foráil san Acht do sholáthar seirbhísí poiblí trí Ghaeilge ar thrí bhealach:
• trí fhorálacha an Achta atá infheidhme maidir le gach comhlacht poiblí faoin Acht;
• trí rialacháin a dhéanann an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta atá infheidhme freisin maidir le gach comhlacht poiblí faoin Acht; agus
• trí scéimeanna teanga, a aontaítear le gach comhlacht poiblí ar leith agus a fhorálann do mhéadú de réir a chéile ar líon agus ar chaighdeán na seirbhísí a chuireann an comhlacht poiblí sin ar fáil trí Ghaeilge.

Bunaíodh Oifig an Choimisinéara Teanga faoin Acht sa bhliain 2004. Is iad príomhfheidhmeanna na hOifige sin monatóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil forálacha an Achta á gcomhlíonadh ag comhlachtaí poiblí, agus bearta riachtanacha a dhéanamh chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh comhlachtaí poiblí a ndualgais faoin Acht.

Forálacha an Achta

Is í príomhaidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ná cinntiú go gcuirtear feabhas ar sholáthar agus ar chaighdeán seirbhísí poiblí trí Ghaeilge. 

Scéimeanna Teanga 

Cuireann an tAcht dualgas reachtúil ar na Ranna Stáit agus ar na Comhlachtaí Poiblí sa tír, na seirbhísí áirithe seo a chur ar fáil ar bhealach soiléir agus aontaithe. Déanfar é seo trí chreatlach pleanála reachtúil nó 'Scéim' a chur i bhfeidhm ar bhonn trí bliana. Aontófar an Scéim idir Ceann an Chomhlachta Phoiblí agus Aire na nEalaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Feidhmíonn na scéimeanna ar feadh trí bliana agus i ndiaidh sin déanfar athnuachan orthu. Is í aidhm an phróisis athnuachana seo ná feabhas suntasach a chur ar leibheál na seirbhísí as Gaeilge a sholáthraíonn Comhlachtaí Poiblí thar thréimhse ama, de réir éilimh.

Dualgais Dhíreacha Acht na dTeangacha Oifigiúla

Sonraíonn an tAcht forálacha bunúsacha, nó Dualgais Dhíreacha, atá infheidhme go huilíoch maidir le Ranna Stáit agus Comhlachtaí Poiblí a bhaineann le, mar shampla, comhfhreagras a fhreagairt sa teanga inar scríobhadh é, eolas tábhachtach a thabhairt do dhaoine trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach as Gaeilge agus i mBéarla .i. cáipéisí áirithe a fhoilsiú go dátheangach agus go comhuaineach. 

Rialacháin Acht na dTeangacha Oifigiúla

De réir rialacháin Acht na dTeangacha Oifigiúla, tá dualgas ar Chomhlachtaí Poiblí cinntiú go bhfuil a gcuid stáiseanóireachta, comharthaí, agus fógraí taifeadta béil ar fáil as Gaeilge nó go dátheangach roimh dhátaí áirithe, atá leagtha síos de réir na rialachán.